داوران

ردیف عنوان نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
1 دکتر ابوالقاسم ابراهیمی دانشیار عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شیراز
2 دکتر سید عباس ابراهیمی استادیار عضو هیات علمی  دانشگاه سمنان
3 دکتر حبیب ابراهیم پور دانشیار عضو هیات علمی
4 دکتر حیدر احمدی استادیار استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
5 دکتر فریدون احمدی دانشیار هئیت علمی
6 دکتر  پیمان یارمحمدزاده دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
7 دکتر رضا اسماعیل پور دانشیار دانشگاه گیلان
8 دکتر حسنعلی آقاجانی استاد هیئت علمی- دانشگاه مازندران
9 دکتر علیرضا الهیاری استادیار عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
10 دکتر ناهید امراللهی بیوکی استادیار دانشگاه اردکان
11 دکتر علی اکبر امین بیدختی استاد رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
12 دکتر بلقیس باورصاد دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید چمران اهواز
13 دکتر کبری بخشی زاده برج استادیار عضو هیات علمی
14 دکتر غلامرضا بردبار استادیار دانشگاه یزد
15 دکتر قدرت اله برزگر استادیار استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
16 دکتر غفار تاری استادیار استادیار گروه مدیریت، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی
17 دکتر هادی تیموری دانشیار عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
18 دکتر هادی ثنایی پور استادیار دانشگاه گنبد کاووس
19 دکتر محمود جعفرپور استادیار پژهشکده مطالعات علوم انسانی 
20 دکتر احمد جعفرزاده افشاری استادیار عضو هیات علمی
21 دکتر غلامرضا جمالی استادیار استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
22 دکتر حمداله حبیبی استادیار عضو هیات علمی
23 دکتر علیرضا حدادیان  استادیار عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
24 دکتر سیدیعقوب حسینی استادیار دانشگاه خلیج فارس
25 دکتر محمد اسلم حسین بر استادیار عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی
26 دکتر محمد حکاک استادیار عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
27 دکتر مهدی حمزه پور استادیار دانشگاه امام صادق
28 دکتر سید مهدی خاکزادیان استادیار دانشگاه علمی کاربردی فرماندهی انتظامی مازندران
29 دکتر سعید خدامرادی استادیار دانشگاه شاهد-دانشکده علوم انسانی-معاون پژوهشی
30 دکتر جلیل دلخواه استادیار استادیار مدانشگاه تربیت مدرس
31 دکتر نادر رازقی دانشیار دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
32 دکتر علیرضا رجبی پور میبدی استادیار استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
33 دکتر سوما رحمانی سایر دانش آموخته دکتری،  دانشگاه مازندران، بابلسر
34 دکتر جلال رضایی نور استادیار عضو هیات علمی دانشگاه قم
35 دکتر حمیدرضا رضوانی استادیار  دانشگاه مهرالبرز تهران
36 دکتر مهران رضوانی دانشیار مدیر گروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
37 دکتر فروغ رودگرنژاد استادیار عضو هیأت علمی
38 دکتر عظیم زارعی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
39 دکتر احمدعلی یزدان پناه استادیار عضو هیات علمی
40 دکتر جمشید سالار استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
41 دکتر ملیحه سیاوشی استادیار استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان
42 دکتر مهدی سبک رو استادیار استادیار دانگاه یزد/ دانشگاه یزد
43 دکتر احمد سرداری دانشیار عضو هیات علمی
44 دکتر خداکرم سلیمی فرد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
45 دکتر حمید شاهبندرزاده دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر /مدیرگروه مدیریت صنعتی
46 دکتر هومن شبابی استادیار عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی  راه دانش بابل
47 دکتر پیام شجاعی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
48 دکتر علی شیرازی دانشیار دانشیار/مدیر مرکز تحقیقات مدیریت
49 دکتر میثم شیرخدایی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
50 دکتر شهاب الدین شمس استادیار عضو هیات علمی
51 دکتر ناصر شمس قارنه دانشیار عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
52 دکتر محمد صالحی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
53 دکتر مهدی صالحی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
54 دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
55 دکتر سعید صفری دانشیار دانشیار دانشگاه شاهد
56 دکتر علی صفری دانشیار دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت
57 دکتر محمد صفری استادیار دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری
58 دکتر سیدمحمد طباطبایی نسب دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
59 دکتر محمدرضا طبیبی استادیار هیئت علمی دانشگاه مازندران
60 دکتر مجتبی طبری استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
61 دکتر بهاره عابدین استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
62 دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی استادیار عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه قم
63 دکتر محبوبه عرب کلمری استادیار راه دانش بابل
64 دکتر شهریار عزیزی استادیار استادیار مدیریت بازرگانی
65 دکتر مصطفی عزیزی استادیار عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران
66 دکتر محمد عطائی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
67 دکتر صدیقه عطرکار روشن استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
68 دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی استادیار عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران
69 دکتر محسن علیزاده ثانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
70 دکتر رحمان غفاری استادیار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری
71 دکتر پیمان غفاری آشتیانی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
72 دکتر فرزاد غیور مربی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
73 دکتر حسین فخاری دانشیار هیات علمی-دانشگاه مازندران
74 دکتر مسعود فریدونی سایر دانشگاه مازندران
75 دکتر داود فیض استاد عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
76 دکتر ناصر فقهی فرهمند دانشیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
77 دکتر امیر محمد فکور ثقیه استادیار هیئت علمی
78 دکتر احمدرضا قاسمی استادیار استادیار/ پردیس فارابی دانشگاه تهران
79 دکتر رحیم قاسمیه استادیار هیئت علمی - دانشگاه خلیج فارس
80 دکتر مصطفی قاضی زاده استاد دانشگاه شاهد
81 دکتر مصطفی کاطمی استاد عضو گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
82 دکتر داود کیاکجوری دانشیار معاونت پژوهش و فناوری
83 دکتر کریم کیاکجوری استادیار دانشگاه آزاد انزلی
84 دکتر معصومه کلاته سیفری دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
85 دکتر حمیدرضا کوشا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
86 دکتر بهروز لاری سمنانی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
87 دکتر سمیه لبافی مربی دانشگاه تهران
88 دکتر دکتر محسن دستگیر استاد استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران
89 دکتر مصطفی محسنی کیاسری سایر دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران
90 دکتر بهرام محسنی ملکی استادیار عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران
91 دکتر علی محقر استاد استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
92 دکتر سارا محمدی استادیار هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
93 دکتر رضا محمدکاظمی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی
94 دکتر ادریس محمودی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
95 دکتر هادی مختاری استادیار مدیر گروه - دانشگاه سراسری کاشان
96 دکتر سید عباس مرادی شیرازی سایر دانشگاه تهران
97 دکتر سید باقر میر اشرفی استادیار هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی
98 دکتر علیرضا مسیبی سایر دانشگاه علم و صنعت ایران
99 دکتر غلامرضا ملک زاده استادیار عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
100 دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه دانشیار عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
101 دکتر علی مهرابی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
102 دکتر محمدمهدی موحدی استادیار استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
103 دکتر صادق علی موحدمنش استادیار مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی
104 دکتر مرتضی موقر استادیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
105 دکتر محمدحسین نبی زاده سایر پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
106 دکتر سهیل نجات سایر دانشجوی دکتری  دانشگاه تربیت مدرس
107 دکتر مهدی نصراللهی استادیار استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
108 دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشیار عضو هیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
109 دکتر علی نعیمی صدیق استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
110 دکتر سید حمید هاشمی پطرودی استادیار استاد مدعو، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
111 دکتر رضوان ولایتی شکوهی سایر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
112 دکتر محمد ولیپور خطیر استادیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
113 دکتر محمود یحیی زاده فر استاد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران