انتخاب نشریه برتر دانشگاه

در بیست و دومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب شد.