بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدهی هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌های پروژه‌محور همواره در خطر از دست دادن دانش سازمان‌شان متعاقب انحلال پروژه هستند؛ لذا امروزه بحث مدیریت دانش پروژه‌ها از عمده‌ترین چالش‌های این سازمان‌ها به شمار می‌آید. در سالیان اخیر بسیاری از سازمان‌های پروژه‌محور در راستای هرچه منسجم‌تر انجام دادن پروژه‌های خود و ثبت و ضبط دانش پروژه‌ها، واحد «دفتر مدیریت پروژه» را به نمودار سازمانی خود اضافه نموده‌اند. هدف این نوشتار، ارزیابی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش پروژه‌ها است. رویکرد پژوهش، ترکیبی (کمّی-کیفی) با استراتژی پیمایش و مطالعه‌ی موردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران هستند. پرسشنامه‌ی‌ پژوهش در 47 دفتر مدیریت پروژه‌ی موجود در 41 سازمان تکمیل گشت. نتایج فاز کمّی، بیانگر وجود یک رابطه‌ی خطی بسیار قوی بین دو متغیر کارکردهای دفتر مدیریت پروژه و زیرساخت‌های مدیریت دانش می‌باشد. نتایج نشان داد کارکرد اصلی دفتر مدیریت پروژه، «روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه» و پس از آن «پشتیبانی اجرایی پروژه» بوده است. همچنین، زیرساخت‌های «فرهنگ سازمانی»، «نیروی انسانی» و «مدیریت» بیشترین و مؤلفه‌ی «ساختار» کمترین میانگین را دارا بوده‌اند. برای بخش کیفی، 4 سازمان با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج بخش کیفی چگونگی تأثیر کارکردهای دفتر مدیریت پروژه بر زیرساخت‌های مدیریت دانش را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of the Project Management Office in Creation of Knowledge Management Infrastructures in Project-Based Organizations of Iranian Oil & Gas Upstream Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salehi Taleshi 1
  • Hani Arbabi 2
  • Mojtaba Hosseinalipour 3
1 Master in Project and Construction Management, Institute of Higher Education Mehr Alborz, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, department of Project and Construction Management, Faculty of Art, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, department of Project and Construction Management, Faculty of Architecture and Urbanism, university of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Project-based organizations are subjected to lose company knowledge due to their nature after the dissolution of project teams; therefore, today the issue of projects knowledge management is one of major challenges in these organizations. In recent years many project-based organizations have added organizational unit named project management office to organizational chart in order to enhance consistency in managing their projects and to archive project knowledge. The aim of the present study is to evaluate the role of the project management office in creation of projects knowledge management infrastructures and study their status. The research used mixed method (quantitate and qualitative) approach. Survey and case study research strategy were applied. The statistical population includes active project-based organizations of oil & gas upstream industries in Iran and finally, the questionnaire was completed in the 47 project management offices in 41 organizations. The results show a very high linear relation between two mentioned variables. The results showed that the main function of the project management office in these organizations was "the establishment of methods and standards for project management" and then "project support". The "organizational culture", "human resources" and "management" have the "medium" and "structure" has the "least" among the infrastructures. In qualitative part, 4 organizations from mentioned organization were selected based on purposive sampling. The results of the qualitative section showed how the functions of the project management office were affected by the knowledge management infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management Office (PMO)
  • Project Knowledge Management (PKM)
  • Knowledge Infrastructure
  • Project-Based Organization (PBO)
  • Oil & Gas Upstream Industries
-          Adenfelt, M. and Lagerstro, K. (2006). “Enabling knowledge creation and sharing in transnational projects”, International Journal of Project Management, 24(3), 191–198.
-          Ajmal, M., Helo, P. and Kekale, T. (2010). “Critical factors for knowledge management in project business”, Journal of knowledge management, 14(1), 156-168.
-          Alipour, R., Hindi, S. S. and Motahari, S. M. (2014). “The importance of data management in the upstream oil and gas industry”, Scientific-Promoting Journal of Exploration and Production of Oil and Gas, 119, 13-20.
-          Andersen, B., Henriksen, B. and Aarseth, W. (2007). “Benchmarking of project management office establishment: Extracting best practices”, Journal of Management in Engineering, 23(2), 97-104.
-          Arbabi, H., Nazari, A. & Kashef Haghighi, M. A. (2011). “The reality of project management office in Iranian oil, gas and petrochemical industries engineering and construction organization”, Sharif Industrial Engineering and Management, 27(1), 55-63.
-          Artto, K., Kulvik, I., Poskela, J. and Turkulainen, V. (2011). “The integrative role of the project management office in the front end of innovation”, International Journal of Project Management, 29(4), 408-421.
-          Bakker, R.M., Cambré, B., Korlaar, L. and Raab, J. (2011). “Managing the project learning paradox: A set-theoretic approach toward project knowledge transfer”, International Journal of Project Management, 29(5), 494-503.
-          Becerra-Fernandez, I. & Sabherwal, R. (2014). “Knowledge Management: Systems and Processes”, New York, NY: Routledge.
-          Block, T.R. and Frame, J.D. (2002). “Today's project office: Gauging attitudes”, PM Network, 15, pp. 51-53.
-          Brady, T. & Davies, A. (2004). “Building project capabilities: From exploratory to exploitative learning”, Organization Studies, 25(9), 1601-1621.
-          Caldas, C., Elkington, R., O’Connor, J. and Kim, J. (2014). “Development of a method to retain experiential knowledge in capital projects organizations”, Journal of Management in Engineering, Publisher: American Society of Civil Engineers (ASCE), pp. 04014083-1~11. doi:10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000322.
-          Dai, C. and Wells, W. (2004). “An exploration of project management office features and their relationship to project performance”, International Journal of Project Management, 22(7), 523-532.
-          Dayan, R., Heisig, P. & Matos, F. (2017). “Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy”, Journal of Knowledge Management, 21(2), 308-329.
-          De Nadae, J. & De Carvalho, M. M. (2017). “A knowledge management perspective of the project management office”, Brazilian Journal of Operations & Production Management, 14(3), 350-362.
-          Desouza, K.C. and Evaristo, J.R. (2006). “Project management offices: A case of knowledge-based archetypes” , International Journal of Information Management, 26(5), 414-423.
-          Du Plessis, M. (2007). “Knowledge management: What makes complex implementations successful?” Journal of Knowledge Management, 11(2), 91-101.
-          Dutton, C., Turner, N. and Lee-Kelley, L. (2014). “Learning in a programme context: An exploratory investigation of drivers and constraints”, International Journal of Project Management, 32(5), pp. 747-758.
-          Frey, P., Lindner, F., Muller, A. and Wald, A. (2009). “Project knowledge management organizational design and success factors- An empirical study in Germany”, Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-14, doi: 10.1109/HICSS.2009.356.
-          Gann, D.M. and Salter, A.J. (2000). “Innovation in project-based, service-enhanced firms: The construction of complex products and systems”, Research Policy, 29(7–8), 955–972.
-          Hacker, J., Bodendorf, F. and Lorenz, P. (2017). “A framework to identify knowledge actor roles in enterprise social networks”, Journal of Knowledge Management, 21(4), pp.817-838, https://doi.org/10.1108/JKM-10-2016-0443
-          Hill, G.M. (2014). “The complete project management office handbook”, 3nd Ed, Boca Raton, FL: Auerbach Publications, Taylor & Francis Group.
-          Ho, C. F., Hsieh, P. H. & Hung, W. H. (2014). “Enablers and processes for effective knowledge management”, Industrial Management & Data Systems, 114(5), 734-754.
-          Hobbs, B. and Aubry, M. (2007).A multiphase research program investigating project management offices (PMOs): The results of phase 1”, Project Management Journal, 38(1), 74-86.
-          Hobday, M. (2000). “The project-based organisation: An ideal form for managing complex products and systems?”, Research Policy, 29, 871–893.
-          Julian, J. (2008). “How project management office leaders facilitate cross-project learning and continuous improvement” , Proj Mgmt Jrnl, 39, 43–58. doi:10.1002/pmj.20071.
-          Kerzner, H. (2006). “Application of Maturity Model in Project Management”, translation: Javadian, Nikbakhsh, and Nazifi (2006). Tehran: Computer Science.
-          Kerzner, H. (2017). “Project management: A system approach to planning, scheduling and controlling”, (12th ed). New Jersey: John Wiley & Sons.
-          Kim, T. H., Lee, J. N., Chun, J. U. & Benbasat, I. (2014). “Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective”, Information & management, 51(4), 398-416.
-          Le Dinh, T., Van, T. H. & Nomo, T. S. (2016). “A framework for knowledge management in project management offices”, The Journal of Modern Project Management, 3(3), 23-34.
-          Levin, G. (2010). “Knowledge management success equals project management success”, PMI Global Congress, Washington D.C., 11 Oct 2010.
-          Lindner, F. and Wald, A. (2011). “Success factors of knowledge management in temporary organizations”, International Journal of Project Management, 29(7), 877-888.
-          Loo, R. (2002). “Working towards best practices in project management: A Canadian study”, International Journal of Project Management, 20, 93–98.
-          Muller, R., Gluckler, J., Aubry, M. and Shao, J. (2013). “Project management knowledge flows in networks of project managers and project management offices: A case study in the pharmaceutical industry”, Project Management Journal, 44(2), pp. 4-19.
-          Nazari, A., Mortaheb, M. and Aghalou, Z. (2012). “A comprehensive study on the reality of knowledge management and lessons learned in the projects - A case study in Iran oil and gas projects” , Proceedings of eKNOW 2012- The Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Spain, 33-39.
-          Noruzy, A., Dalfard, V., Azhdari, B., Nazari-Shirkouhi, S. & Rezazadeh, A. (2013). “Relations between transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: An empirical investigation of manufacturing firms”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(5-8), 1073–1085.
-          Pee, L. G., Teah, H. Y. & Kankanhalli, A. (2006). “Development of a general knowledge management maturity model”, Korean Knowledge Management Society Conference, Seoul. Korea.
-          Pemsel, S. and Wiewiora, A. (2013). “Project management office a knowledge broker in project-based organisations”, International Journal of Project Management, 31(1), 31-42.
-          PM Solutions. (2016). “The state of the PMO 2016: A PM solutions research report” , Retrieved January, 10, 2018., from http:// www.pmsolutions.com.
-          Project Management Institute. (2017). “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide- Sixth Edition)”, Newtown Square, PA: Project Management Institute.
-          Rad, P.F. and Levin, G. (2002). “The Advanced Project Management Office: A Comprehensive Look at Function and Implementation”, Boca Raton, FL: St Lucie Press imprint of CRC Press.
-          Salehi Taleshi, M.J., Hosseinalipour, M. & Arbabi, H. (2017). “Identification and evaluation projects knowledge management infrastructures in project-based organizations of Iranian oil & gas upsteam industry”, Human Resource Management in The Oil Industry, 8(32), 177-204.
-          Salehi Taleshi, M.J., Arbabi, H. & Hosseinalipour, M. (2017). “Examination of project management office in project-based organizations of Iranian oil & gas upstream industry and its relationship to project success”, Journal of Improvement Management, 11(2), 119-143.
-          Schindler, M. and Eppler, M.J. (2003). “Harvesting project knowledge: A review of project learning methods and success factors”, International Journal of Project Management, 21, 219-228. 
-          Tabarsa, G. and Ourmazadi, N. (2009). “Explaining and assessing grounds for establishing knowledge management; A case study: National Iranian oil products distribution company, Tehran region” , Management Message, 26, 39-69.
-          Tavallaie, R. and Rashidi, M. M. (2011). “Value Creation of Knowledge and its New Achievements in the Oil Industry”, Tehran: Institute for International Energy Studies.
-          Teerajetgul, W., Chareonngam, C. and Wethyavivorn, P. (2009). “Key knowledge factors in Thai construction practice”, International Journal of Project Management, 27(8), 833-839.
-          Wysocki, R.K. (2014). “Effective project management: Traditional, Agile, Extreme”, (7th ed). Indianapolis: Wiley Publishing.
-          Yin, R.K. (2013). “Case Study Research: Design and Methods- 5th Edition”, Sage publications.