مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

    رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تأثیر به سزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد. از سویی دیگر با توجه به تئوری تبادل اجتماعی، رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان، تحت تأثیر درک حمایت سازمانی آن ها قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر مستقیم این پدیده بر رفتار شهروندی سازمانی در هتل پنج ستاره‌ی پارس مشهد است. دادههای این پژوهش که از مجموعه منابع انسانی هتل، به صورت سرشماری و در قالب پرسشنامه جمع آوری شده است، با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که درک حمایت سازمانی کارکنان این هتل به ترتیب با ضرایب مسیری 32/0، 5/0، 25/0، 5/0 و 64/0 بر نوع دوستی، فضیلت مدنی، وجدان کاری، روحیه‌ی جوانمردی و تواضع و فروتنی آنان تأثیر مستقیمی داشته است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1388
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1389