شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 استادیار مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

بی شک، نظام اداری آمیخته با فساد مالی ابزار مدیریتی مناسبی برای توسعه ی پایدار در مسیر تحقق چشم انداز 1404 نخواهد بود. از این رو، هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در میان کارکنان بخش دولتی ایران است تا بتوان با در نظر گرفتن علل ریشه­ای شکل گیری و تداوم پدیده‌ی فساد، راهکارهای مناسبی برای رفع یا تقلیل آن ارائه کرد. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که در درجه‌ی اول 23 متغیّر را به عنوان متغیّرهای اثر گذار بر فساد مالی از طریق بررسی پیشینه پژوهش و شرایط وضعی بخش دولتی ایران، شناسایی و از طریق طراحی پرسش نامه، وجود این متغیّرها در دستگاه های بخش دولتی ایران مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تأثیر گذار بر فساد مالی عبارتنداز: 1- قانون گریزی مدیران؛ 2- عدم پاسخ گویی و نظارت ضعیف؛ - ضعف سیستم ارزیابی عملکرد؛ 4- بوروکراسی زائد بخش دولتی؛ و 5- ناکارآمدی سیستم نگهداری. این عوامل در مجموع 55/67 درصد از تغییر پذیری در متغیّر فساد مالی در میان کارکنان بخش دولتی ایران را تبیین می­کنند که در نوع خود مدل مطلوبی در تبیین شکل گیری و گسترش پدیده‌ی فساد مالی در میان کارکنان دولتی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها