بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     پژوهشگرانی که تصمیمات مدیران مؤسسات سرمایه­گذاری و رفتار معامله کنندگان اوراق بهادار را با رویکرد تئوری مالی – رفتاری مورد بررسی قرار داده­اند، به این نتیجه رسیده اندکه این مدیران  و سرمایه­گذاران معمولاً به عملکرد مالی گذشته ی  شر کت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند و در تصمیمات خود دچار اشتباه می شوند. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوی های برنده و بازنده، موضوع یاد شده را در سه مرحله بررسی می کند. در مرحله‌ی اول، آزمون بدون کنترل اثر متغیّرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  (B/M)و ریسک سیستماتیک شرکت (β) و در مرحله‌ی دوم با کنترل این دو متغیّر صورت گرفته است. و در نهایت ارتباط حرکت سریع بازده و بازگشت آن را برای پرتفوی برنده مورد آزمون قرار داده­است.  دوره‌ی زمانی تحقیق از سال 1376 تا 1386 است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری t اسیتودنت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدیران نهادهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران انفرادی در تصمیمات خود نسبت به چهار متغیّر فروش، سود، جریان نقدی،  بازده حساسیت توجه بیش از اندازه نشان می دهند و هم چنین در مورد سه متغیّر اثرات حرکت سریع بازده آن ها به  وسیله ی بازگشت بازده در بلندمدت اصلاح می شود؛ ولی برای متغیر جریان نقدی این گونه نیست.

کلیدواژه‌ها