بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

     افزایش روز افزون شدّت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت  برآیند. یادگیری سازمانی یکی از ابزار های کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمان های کنونی به شمار می­آید. این مقاله به دنبال بررسی رابطه ی یادگیری با عملکرد سازمان است. چهار مؤلفه‌ی:کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر(1999) به عنوان شاخص اندازه گیری میزان حاکمیت یادگیری سازمانی انتخاب، و  شاخص های عملکرد سازمانی نیز قدرت رقابت و نوآوری سازمان و نتایج مالی اقتصادی در نظر گرفته شده است (لوپز و پیون و اورداس[1]،227:2005). واحد نیرو محرکه‌ی ایران خودرو به عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه انتخاب شده است. در این واحد پنجاه تن از مدیران میانی و ارشد به عنوان نمونه‌ی تحقیق به صورت تصادفی ساده(از میان سیصد مدیر) انتخاب گردیدند و داده­ها با پرسشنامه‌ی استاندارد جمع آوری و از نرم افزار سیزده spss برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که یادگیری سازمانی رابطه‌ی معناداری با عملکرد سازمان دارد؛ چرا که ضریب همبستگی پیرسون میان این دو متغیّر با 002/0 sig =  برابر 51/0 گردید. ولی علت تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان تنها تأثیر آن بر توان رقابت و نوآوری سازمان است؛ چرا که داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون میان متغیّر یادگیری سازمانی و نتایج مالی و اقتصادی000/0 sig= برابر 65/0گردید، رابطه‌ی معناداری میان یادگیری سازمان و نتایج مالی /اقتصادی سازمان وجود ندارد.1- López& Peón& Ordás                          

کلیدواژه‌ها