تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

     هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع تبدیلی استان مازندران در فاصله ی سال های 1360- 1386 است.  برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده ی اداره صنایع و معادن استان مازندران استفاده شده و با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی به بررسی تأثیر متغیّرهای مستقل بر بقای شرکت جدید پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها  از مدل برآوردکننده‌ی حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر  استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه‌ی این تحقیق، رابطه‌ی معنی دار میان نرخ رشد صنعت، متوسط اندازه و نرخ ورود با  بقای  شرکت تأیید شد.  هم چنین در این تحقیق مقایسه ای بین توابع بقای شرکت ها براساس میانگین نرخ ورود به صنعت صورت گرفت. هم چنین مقایسه ای بین توابع بقای شرکت های موجود در صنایع مختلف تبدیلی انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 29 دی 1388
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1389