نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     تئوری نهادی نوین بیان می دارد که سازمان ها بر اساس پذیرش فشارهای نهادی به طور اجتماعی  مشروعیت، منابع و بقا کسب می کنند. این تئوری،عملیات سازمان را در بعد استراتژیکی و نهادی به عنوان پاسخ به فشارهای رقابتی و نهادی تشریح می کند.در تحقیقات مربوط به تئوری ها بیان  شده است که تئوری نهادی نوین در تناقض با تئوری های دیگر نظیر تئوری هزینه‌ی مبادله، مبتنی بر منبع و مزیت رقابتی پورتر است و در تصمیمات مدیریتی نمی توان از این تئوری استفاده کرد. در پاسخ گویی به این مسأله، هدف این مقاله دفاع از کاربرد تئوری نهادی نوین در جهت آگاه سازی رفتارهای مدیریتی به منظور خلق مزیت رقابتی است. در مقاله‌ی حاضر از طریق ترکیب تئوری نهادی نوین با تئوری های هزینه‌ی مبادله، مبتنی بر منبع  و مزیت رقابتی پورتر سعی شده است که نقش تئوری نهادی نوین در خلق مزیت رقابتی تشریح شود. تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق مذکور دو بانک اقتصاد نوین و  پارسیان در شهر تهران است. نتایج نشان می دهد که این تئوری می تواند به عنوان رویکردی که ایجاد مزیت رقابتی را تشریح می کند ارائه شود.یعنی مزیت رقابتی نه تنها از طریق تمایز،منابع نامتجانس و کارایی به دست می آید بلکه هم چنین از طریق سازگاری فشارهای نهادی  نیزبه دست می آید.

کلیدواژه‌ها