بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی عمده­ترین موانع توسعه­ی بانکداری الکترونیکی در بانک­های خصوصی کشور است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی، به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق نیز مشتمل بر 410 نفر از متخصصان امور بانکی و بانکداری الکترونیکی و مدیران ارشد بانکی در بانک­های خصوصی کشور است. عمده­ترین موانع شناسایی شده بنابر تحقیقات موجود، موانع فرهنگی – اجتماعی، قانونی- حقوقی، مدیریتی، مالی و   فنی – تکنولوژیکی بوده است. این موانع با در نظر گرفتن 29 شاخص، در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون واقع شدند که در نهایت با انجام فرایند تحقیق سه فرضیه‌ی نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی با کسب میانگین نمره‌ی 11/7، موانع قانونی- حقوقی با کسب میانگین نمره‌ی 03/7  و موانع مدیریتی با کسب میانگین نمره 67/6 در راه توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک­های خصوصی، مورد تأیید قرار گرفتند. ضمن آن که فرضیه‌ی چهارم و پنجم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی – تکنولوژیکی با کسب میانگین نمره‌ی 94/5 و موانع مالی با کسب میانگین نمره‌ی 43/5 مورد تأیید قرار نگرفت.  

کلیدواژه‌ها