ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

      در بسیاری از بازارها تغییر وآشفتگی جز لاینفّک کسب وکار تبدیل شده است. به این ترتیب، مدیران زنجیرهای تأمین باید عدم قطعیت را قبول کنند و در عین حال برای هماهنگ ساختن عرضه وتقاضا با هزینه‌ای قابل قبول، استراتژی مناسبی را سازماندهی و توسعه دهند. این توانایی، چابکی زنجیره‌ی تأمین نامیده شده است. از نظر عملی هیچ روشی برای طراحی، اجرا و ارزیابی زنجیره‌های تأمین چابک وجود ندارد که محققین وکاربران به طور کامل آن را قبول داشته باشند. بنابراین دراین مقاله، کوشش شده است با در نظر گرفتن شاخص‌های انعطاف پذیری، پاسخ گویی، سرعت و شایستگی به عنوان شاخص های اصلی، چابکی یک زنجیره‌ی تأمین سنجیده و عوامل محدود کننده‌ی چابکی در همین زنجیره ی تأمین   ( زنجیره‌ی تأمین شرکت مورد مطالعه)، شناسایی شود. بدین منظور با بررسی تحقیقات مربوطه زیر شاخص‌ها استخراج و سپس با به کارگیری مدل‌های ریاضی و به کاربستن اعداد فازی شاخصی برای سنجش چابکی زنجیره‌ی تأمین، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها