بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بانکی ، موسسه عالی بانکداری تهران

چکیده

     در این مقاله سعی شده است، عواملی که مانع انجام تبادلات پولی و مالی الکترونیکی بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌شود، مشخص گردد. در این زمینه سه بعد خدمت‌گیری، خدمت‌رسانی و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و شبکه ی بانکی، توسط عوامل انسانی، سازمانی و فنی به‌عنوان عوامل زیر بنایی در امر توسعه ی تبادلات پولی و مالی الکترونیک ، با روش پیمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها ، نشان می دهد که از بین ابعاد سه‌گانه ی مدل نظری پژوهش، بعد سوم یعنی بعد هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم برای خدمت‌گیری وخدمت‌رسانی بین دستگاه‌های دولتی و شبکه بانکی کشور با میانگین 2/42  به عنوان مهم ترین مانع به شمار می آید و در مقابل بعد خدمت‌‌رسانی شبکه ی بانکی کشور با میانگین 6/76  از آمادگی قابل قبولی برخوردار است . هم چنین وضعیت آمادگی بعد دوم مدل یعنی بعد خدمت‌گیری دستگاه‌های دولتی با میانگین 2/61  درحدّ نسبی است.

کلیدواژه‌ها