ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

     پذیرش فناوری توسط گروه های هدف  یکی از محورهای مهم پژوهشی سال های گذشته در حوزه‌ی مطالعات فناوری اطلاعات بوده است . در اغلب این پژوهش ها نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک­شده به عنوان عوامل تعیین­کننده‌ی پذیرش فناوری­های مختلف شناخته شده­است. با وجود این، به نظر می­رسد که در محیط مجازی، عوامل مذکور به طور کامل نمی­توانند رفتار کاربران را توضیح دهند. با توجه به اهمیت موضوع ، در این تحقیق سعی شده است بر اساس تئوری تجزیه­شده رفتار برنامه­ریزی­شده، و اضافه کردن سازه‌ی اعتماد به آن با هدف توسعه‌ی الگوی مورد نظر  ، فرضیه های تحقیق طراحی و با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان  بانک ملی ایران در شهر تهران به آزمون گذارده شود . نتایج تحلیل­های آماری این تحقیق با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری لیزرل نشان می دهد که نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک­شده و اعتماد عوامل اصلی مؤثر بر قصد استفاده‌ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است و سازه‌ی اضافه­شده‌ی اعتماد، واریانس اضافی در قصد رفتاری را توضیح می­دهد.

کلیدواژه‌ها