پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده

     هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی ICDL  بر بهبود عملکرد کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در پژوهش حاضر با توجه به نوع فرضیات و اهداف تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق کارکنان شاغل(کارمندان، کارشناسان و مدیران) در مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ی کارکنان از روی اندازه ی جامعه به تعداد 169 نفر بود، که برای انتخاب نمونه ی مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید. دراین پژوهش از کلیه ی مدیران بلاواسطه کارکنان نیز(سی نفر)در رابطه با تاثیر دوره‌های مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان زیر مجموعه ی آنان نظرخواهی شد و در نهایت نظرهای مدیران با کارکنان با یک دیگر مقایسه گردید.
     با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، دوره‌های آموزشی ICDL  به افزایش مهارت‌های جدید، دقت و اثربخشی، سرعت و مقدار انجام کار و  جاذبه و علاقه‌مندی افراد در انجام کار و موفقیت شغلی افراد منجر شده وبین نظرهای مدیران با کارکنان در رابطه با تأثیر دوره‌های مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها