طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی مدیریت دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت هاست. دانشگاه نیز با وظیفه‌ی خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه آموزشی مدیریت دانشگاه های دولتی در چهار بعد کمّیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و  خدمات علمی ارزیابی شده است. ارزش کارایی واحدهای تصمیم بر اساس نه سناریوی طراحی شده با استفاده از دو شاخص ورودی (تعداد دانشجویان ورودی در سه مقطع و هیأت علمی تمام وقت) و چهار شاخص خروجی (کمّیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و  خدمات علمی) اندازه گیری شده است. با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشأ کارامدی و ناکارامدی هریک از واحدهای تصمیم و درجه‌ی تأثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. با استناد به این تحلیل، چالش های بهبود هریک از واحدهای تصمیم تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها