بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

     هدف از این تحقیق، مقایسه‌ی کیفیت خدمات بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از دیدگاه مشتریان آن‌هاست. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته در زمینه‌ی موضوع مقاله و با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شد و بر مبنای این متغیّرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 39 مؤلفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم‌زمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس    یافته های تحقیق، مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات، تفاوت چندانی میان دو سیستم بانکداری مشاهده نمی شود؛ امّا در دیگر ابعاد کیفیت خدمات هم‌چون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها