شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه مالک اشتر

چکیده

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار،تجهیزات ،پول ،مواد خام و منابع انسانی در برنامه‌های سازمان دارد واین امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که  سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کارگیرند.
 این پژوهش در جهت زمینه یابی وکشف عوامل حفظ ونگهداشت کارکنان متخصص و هم چنین  تعیین اولویت عوامل مذکور در سطح سازمان صنایع دفاع انجام شده است. برای انجام این پژوهش کلیه متخصصین واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع دفاع شناسایی و از بین جامعه آماری تعداد 330 نمونه بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.و پس از تعیین روایی و اعتبار در مجموعه انتخاب شده توزیع و اطلاعات دریافتی به کمک تحلیل عاملی ,تحلیل واریانس,خی دو و آزمون های دنباله دار مورد تحلیل قرار گرفت. 
نتایج نشان می دهدکه  عوامل حفظ ونگهداشت کارکنان متخصص به ترتیب اولویت در هفت عامل محتوا وماهیت شغل، رضایت وامنیت شغلی، مدیریت ورهبری،مشخص بودن اهداف وانتظارات،فضای همکاری وانسجام گروهی، شرایط کار و پرداختی ومزایا ، گروه بندی شده و همچنین هر کدام از  شرکت ها و سازمانهای وابسته از اولویت بندی خاصی برخوردار بوده اند که به تفکیک نتایج مربوطه در پژوهش حاضر قید شده است.

کلیدواژه‌ها