بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری(مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام)

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

     بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور تعریف شده است.  در اقتصاد ایران تعاون به عنوان یکی از بخش های عمده ی اقتصاد کشور نه در حدّ انتظار، اما تا حدودی، در جنبه های گوناگون، از جمله مصرف مورد توجه قرار گرفته است.  در این ارتباط، ایلام برای مطالعه ی موردی انتخاب و این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشنامه میان مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره ها، بازرسان و اعضای  تعاونی های مصرف زیر مجموعه ی اتحادیه ی سراسری تعاونی های مصرف در استان انجام شده است.  حجم نمونه یازده درصد جامعه ی آماری است.  فرضیه های تحقیق با اتکا بر اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی t، z  و مورد آزمون قرار گرفته است.   میانگین سابقه ی پاسخ دهندگان حدود هشت سال و میانگین تحصیلات آنان بین دیپلم و فوق دیپلم است. نتایج تحقیق نشان داد که تقویت بنیه ی مالی و استفاده از نیرو های کارآمد بر ارتقای بهره وری تعاونی های مصرف مؤثر است.  آزمون استقلال (جدول دو طرفه)  استقلال نتایج به دست آمده از سمت پاسخ دهندگان را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها