شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی )

نویسندگان

1 استادیار و هیأت علمی مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 کارشناس ارشد و مدیرکل تأسیسات نمایشگاه‌های بین المللی

چکیده

     نمایشگاه‌های بین المللی به عنوان یکی از کانال‌های معرفی کالاهای تولید شده، می تواند نقش بسیار مؤثری در فرآیند توسعه‌ی صادرات غیر نفتی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی صادراتی و اولویت بندی آن‌هاست. ابتدا با توجه به تحقیقات نظری و با جمع آوری نظرهای خبرگان، اندیشمندان و صاحب نظران امر نمایشگاهی با استفاده از پرسشنامه‌ی خبره، متغیّرها و عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه‌های صادراتی شناسایی شد. سپس با توزیع سیصد عدد پرسشنامه‌ی اصلی در جامعه‌ی آماری و جمع آوری آن و استفاده از روش تحلیل عاملی، به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه‌های بین المللی در ایران پرداخته شد. با توجه به ارزش ویژه‌ی به‌دست آمده از فرآیند تجزیه و تحلیل چهار عامل ذیل با اولویت یکم تا چهارم حاصل شد: 1)توجه به مدیریت نمایشگاه و تبلیغات حرفه ای و تخصصی؛ 2)شفاف سازی برای مشارکت کنندگان و لزوم نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کالا؛3)توجه به شرایط حاکم بر جامعه و همکاری و مشارکت همه‌ی عوامل درگیر نمایشگاه؛ 4)توجه به زمان و فضای برگزاری نمایشگاه.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1386
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1387