ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی-دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روش‌های مختلف در مسائل تصمیم‌گیری چندشاخصه می‌تواند به رتبه‌بندی‌های گوناگونی بیانجامد. اعتبار روش به این بستگی دارد که با حذف بدترین (بهترین) گزینه، تغییر در رتبه‌بندی‌های قبلی رخ ندهد (رتبه سایر گزینه‌ها به ترتیب قبلی خود یک پله صعود داشته باشند). همچنین روش‌های مختلف نرمال‌سازی بر روی نتایج تاثیر نداشته باشد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عددصحیح صفر یا یک با تابع هدف حداقل‌سازی مجموع وزنی انحرافات از معیارها تشکیل شده است. محدودیت‌های متناظر با هر معیار نیازمند متغیر کمکی یا مازاد برای استاندارد شدن است. این محدودیت‌ها همراه با سایر محدودیت‌های واقعی نظیر محدودیت بودجه تشکیل دهنده محدویتهای مسئله است. با بررسی سه مسئله از ادبیات موضوع مدل مزبور با طرق مختلف نرمال‌سازی بررسی شده و جواب آنها به‌دست آمده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که پدیده تغییر در رتبه‌ها نه تنها با حذف بدترین گزینه اتفاق نمی‌افتد، بلکه با حذف بهترین گزینه، سایر گزینه‌ها به ترتیب رتبه‌های قبلی خود با یک پله صعود مواجه می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Zero-One Programming Model for Preventing Rank Reversal Phenomena in Ranking of Decision Alternatives

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi
Faculty Member-Industrial Management Group, Management and Accounting Department, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Many methods have been proposed in the literature for solving Multiple Attribute Decision Making (MADM) problems, which may create different prioritization for a unique problem. The validity of the methods depends on preserving the rankings in the case of adding or removing irrelevant alternatives. Irrelevant alternatives are those which their evaluations regard to any attribute is worse than the best selected alternative or any other alternative which has not been chosen. In other words, the validity of prioritization not only depends on not to create a different prioritization with removing the worst alternative, but also depends on to create an upward prioritization for other alternatives when the best alternative elemintates from the set of alternatives. Furthermore, when diverse normalization process use for the problem, the results must not change. Furthermore, different normalization processes do not have any effect on the rankings. In this paper, a zero-one programming model with a weighted sum minimization objective function has been constructed. Any constraint which relates to each attribute needs to have a slack or surplus variable for standardization. These constraints with real world constraints (for instance, budget constraint) forms the model constraints. Three case studies adapted from literature review, which have been normalized with different normalization procedures, solved with new model. The results demonstrate rank reversal phenomena has not been occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MADM
  • Rank Reversal
  • Prioritization
  • Zero-One Programming
-          Akhavi, F., & Hayes, C. (2003, October). A comparison of two multi-criteria decision-making techniques.In Systems, Man and Cybernetics, 2003.IEEE International Conference on, 1, 956-961, .IEEE.
-          Ardielli, E. (2016). Comparison of Multiple Criteria Decision Making Approaches: Evaluating eGovernment Development. Littera Scripta, 9 (2), 10-24.
-          Awasthi, A., Chauhan, S. S., & Goyal, S. K. (2011). A multi-criteria decision making approach for location planning for urban distribution centers under uncertainty. Mathematical and Computer Modelling, 53(1), 98-109.
-          Belton, V. (1986). A comparison of the analytic hierarchy process and a simple multi-attribute value function. European Journal of Operational Research, 26(1), 7-21.
-          Caterino, N., Iervolino, I., Manfredi, G., & Cosenza, E. (2009). Comparative analysis of multi‐criteria decision‐making methods for seismic structural retrofitting. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 24(6), 432-445.
-          Corner, J. L., and Buchanan, J. T. (1997). Capturing decision maker preference: Experimental comparison of decision analysis and MCDM techniques. European Journal of Operational Research, 98(1), 85-97.
-          D'Antona, G. (2003). The full least-squares method. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 52(1), 189-196.
-          Dolan, J. G. (2010). Multi-Criteria clinical decision support. The Patient: Patient-Centered Outcomes Research, 3(4), 229-248.
-          Firouzabadi, S.M.A.K. (2005). A Decision Support Method for Selecting Design and Manufacturing Alternatives, PhD Thesis. The University of Leeds, United Kingdom.
-          Firouzabadi, S. A. K., Henson, B., & Barnes, C. (2008). A multiple stakeholders’ approach to strategic selection decisions. Computers & Industrial Engineering, 54(4), 851-865.
-          Forman, E. H., and Gass, S. I. (2001). The analytic hierarchy process-an exposition. Operations Research, 49(4), 469-486.
-          García-Cascales, M. S., & Lamata, M. T. (2012). On rank reversal and TOPSIS method. Mathematical and Computer Modelling, 56(5), 123-132.
-          Vyas Gayatri, V., & Chetan M. Comparative Study of Different Multi-Criteria Decision-Making Methods. International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering, 2(4). 9-12.
-          Golden, B. L., Wasil, E. A., & Harker, P. T. (1989). The analytic hierarchy process. New York: Springier-Verlag.
-          Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of Operational Research, 202(1), 16-24.
-          Ic, Y. T. (2012). An experimental design approach using TOPSIS method for the selection of computer-integrated manufacturing technologies. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 28(2), 245-256.
-          Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). Decision with multiple objectives.Cambridge University Press.
-          Khatami Firouzabadi, S.M.A., Henson, B.W. &, Barnes, C. (2008). A multiple stakeholders’ approach to strategic selection decisions. Computers and Industrial Engineering, 54(4), 851-865.
-          Konidari, P., & Mavrakis, D. (2007). A multi-criteria evaluation method for climate change mitigation policy instruments. Energy Policy, 35(12), 6235-6257.
-          Kornyshova, E., & Salinesi, C. (2007, April). MCDM techniques selection approaches: state of the art. In Computational Intelligence in Multicriteria Decision Making, IEEE Symposium on (pp. 22-29). IEEE.
-          Lesmes, D., Castillo, M., & Zarama, R. (2009, July). Application of the Analytic Network Process (ANP) to Establish Weights In Order To Re-Accredit A Program Of A University. In Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process.
-          Loaiciga, H. A., & Church, R. L. (1990). Linear Programs for Nonlinear Hydrologic Estimations. Journal of the American Water Resources Association, 26 (4), 645-656.
-          Lotfi, F. H., & Fallahnejad, R. (2010). Imprecise Shannon’s entropy and multi attribute decision making. Entropy, 12(1), 53-62.
-          Maldonado, R. E., Delabastita, W., Wijffels, A., & Jos Van Orshoven, J. (2012). SAGEO, 1-16.
-          Marjanovic-Halburd, L., Nasiri, F., & Bell, S. (2016). Assessment of building-integrated green technologies: A review and case study on applications of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method. Sustainable Cities and Society, 27, 106-115.
-          Marković, Z. (2013). Modification of TOPSIS method for solving of multicriteriatasks.Yugoslav Journal of Operations Research ISSN: 0354-0243 EISSN: 2334-6043, 20(1).
-          Mazurek, J., & Kiszová, Z. (2012). Modelling dependence and feedback in ANP with fuzzy cognitive maps.In Proceedings of the 30th international conference mathematical methods in economics (pp. 558-563).
-          Mulliner, E., Malys, N., & Maliene, V. (2016). Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability. Omega, 59, 146-156.
-          Olson, D. L., Mechitov, A. I., & Moshkovich, H. (1999). Comparison of MCDA paradigms.In Advances in Decision Analysis (pp. 105-119).Springer Netherlands.
-          Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European journal of operational research, 156(2), 445-455.
-          Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European journal of operational research, 178(2), 514-529.
-          Özcan, T., Çelebi, N., & Esnaf, Ş. (2011). Comparative analysis of multi-criteria decision making methodologies and implementation of a warehouse location selection problem. Expert Systems with Applications, 38(8), 9773-9779.
-          Pan, W., Dainty, A. R., & Gibb, A. G. (2012). Establishing and weighting decision criteria for building system selection in housing construction. Journal of Construction Engineering and Management, 138(11), 1239-1250.
-          Papadatos, N., & Xifara, T. (2013). A simple method for obtaining the maximal correlation coefficient and related characterizations. Journal of Multivariate Analysis, 118, 102-114.
-          Pohekar, S. D., & Ramachandran, M. (2004). Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning—a review. Renewable and sustainable energy reviews, 8(4), 365-381.
-          Qin, X. S., Huang, G. H., Chakma, A., Nie, X. H., & Lin, Q. G. (2008). A MCDM-based expert system for climate-change impact assessment and adaptation planning–A case study for the Georgia Basin, Canada. Expert Systems with Applications, 34(3), 2164-2179.
-          Reeves, G. R., & Gonzalez, J. J. (1989). A comparison of two interactive MCDM procedures. European Journal of Operational Research, 41(2), 203-209.
-          Rowe, G., & Wright, G. (2001). Expert opinions in forecasting: the role of the Delphi technique. In Principles of Forecasting (pp. 125-144).Springer US.
-          Sarraf, A. Z., Mohaghar, A., & Bazargani, H. (2013). Developing TOPSIS method using statistical normalization for selecting Knowledge management strategies. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(4), 860-871.
-          Saaty, T. L. (1988). What is the analytic hierarchy process? In Mathematical models for decision support. Springer Berlin Heidelberg.
-          Saaty, T. L. (2001). Decision making with dependence and feedback: The analytic network process. Pittsburgh. RWS Publications, 7, 557-570.
-          Saaty, T. L., & Ozdemir, M. S. (2003). Why the magic number seven plus or minus two. Mathematical and Computer Modelling, 38(3), 233-244.
-          Saaty, T. L., & Sagir, M. (2009). An essay on rank preservation and reversal. Mathematical and Computer Modelling, 49(5), 1230-1243.
-          Shih, H. S., Shyur, H. J., & Lee, E. S. (2007). An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modelling, 45(7), 801-813.
-          Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Djordjevic, M. (2013). Comparative analysis of some prominent MCDM methods: A case of ranking Serbian banks. Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.
-          Thor, J., Ding, S. H., & Kamaruddin, S. (2013). Comparison of multi criteria decision making methods from the maintenance alternative selection perspective. The International Journal of Engineering and Science, 2(6), 27-34.
-          Triantaphyllou, E., & Sánchez, A. (1997). A sensitivity analysis approach for some deterministic multi‐criteria decision‐making methods. Decision Sciences, 28(1), 151-194.
-          Triantaphyllou, E., Shu, B., Sanchez, S. N., & Ray, T. (1998). Multi-criteria decision making: an operations research approach. Encyclopedia of electrical and electronics engineering, 15(1998), 175-186.
-          Triantaphyllou, E. (2013). Multi-criteria decision making methods: a comparative study (Vol. 44). Springer Science & Business Media.
-          Tscheikner-Gratl, F., Egger, P., Rauch, W., & Kleidorfer, M. (2017). Comparison of Multi-Criteria Decision Support Methods for Integrated Rehabilitation Prioritization. Water Journal, 9, 1-28.
-          Van Wijk, B. L., Klungel, O. H., Heerdink, E. R., & de Boer, A. (2006). A Comparison of Two Multiple-Characteristic Decision-Making Models for the Comparison of Anti-hypertensive Drug Classes. American journal of cardiovascular drugs, 6(4), 251-258.
-          Velasquez, M., and Hester, P. T. (2013). An analysis of multi-criteria decision making methods.  International Journal of Operations Research, 10(2), 56-66.
-          Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
-          Wang, Y. M., & Luo, Y. (2009). On rank reversal in decision analysis. Mathematical and Computer Modelling, 49(5), 1221-1229.
-          Wang, M., Lin, S. J., & Lo, Y. C. (2010, December). The comparison between MAUT and ROMETHEE. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2010, IEEE, International Conference on (pp. 753-757). IEEE.
-          Wang, T. C. (2012). The interactive trade decision-making research: An application case of novel hybrid MCDM model. Economic Modelling, 29(3), 926-935.
-          Xiao, G. (2010). Specification of the AHP hierarchy and rank reversal (Doctoral dissertation, University of Delaware).
-          Yousuf, M. I. (2007). Using experts’ opinions through Delphi technique. Practical assessment, Research &Evaluation, 12(4), 1-8.
-          Zanakis, S. H., Solomon, A., Wishart, N., & Dublish, S. (1998). Multi-attribute decision making: A simulation comparison of select methods. European Journal of Operational Research, 107(3), 507-529.
-          Zhu, B., & Xu, Z. (2014). Analytic hierarchy process-hesitant group decision making. European Journal of Operational Research, 239 (3), 794-801.
-          Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2002). Multi‐criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review. Journal of MultiCriteria Decision Analysis, 11(4‐5), 167-186.