تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی است. جامعه ‌آماری شامل2013 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان است. حجم نمونه آماری به روش نمونه‌گیری دو مرحله ای و شیوه‌های نمونه­گیری خوشه­ای و طبقه ای متناسب با حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 323 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2005)، اثربخشی کار گروهی رابینز (2007) و هویت سازمانی چنی (1983) استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای Spss 24 و24  Amos استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که سکوت سازمانی با ضریب مسیر 39/0- بر اثربخشی کار گروهی و سکوت سازمانی با ضریب مسیر 457/0- بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه های فرعی سکوت سازمانی بر ابعاد اثربخشی کار گروهی شامل عوامل بستری، ترکیب گروه، طراحی کار و متغیرهای فرآیندی به ترتیب با ضریب مسیر 38/0-، 47/0-، 49/0- و 55/0- تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Organizational Silence on Group Work Effectiveness with the Mediating Role of Organizational Identity Case Study: Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Tanhaei 1
  • Ali Nasr Esfahani 2
  • Seyed Akbar Nilipour Tabatabaei 3
  • Ahmad Reza Akhavan Sarraf 4
1 PhD Student of Human Resources Management and Organizational Behavior, Department of Management, SheikhBahaei University, Isfahan, Iran
2 Associate professor, Department of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Management, SheikhBahaei University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explore the effect of organizational silence on group work effectiveness with the mediating role of organizational identity. The statistical population included 2013 employees of Isfahan Municipality. The sample size was determined equal to 323 via two-phase sampling as well as cluster sampling and proportional stratified sampling by means of Cochran formula. The data was collected through standard questionnaires of Wakola and Boradas' organizational silence (2005), Robbins' (2007) group work effectiveness and Cheney's (1983) organizational identity. Validity of the questionnaires was confirmed via content validity and reliability was obtained through Cronbach's alpha. Data analysis and testing of hypotheses were carried out using structural equation modeling (SEM) and Spss 24 and Amos 24 software. The results revealed that organizational silence has a significant negative effect on group work effectiveness with path coefficient equal to -0.39 and it has a significant negative effect on group work effectiveness with the mediating role of organizational identity with a path coefficient equal to -0.457. Also, based on the results of the secondary hypotheses, organizational silence is effective on dimensions of group work effectiveness including contextual factors, group composition, job design, and process variables with path coefficients of -0.38, -0.47, -0.49 and -0.55 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Organizational Identity
  • Group Work Effectiveness
  • Group
  • Isfahan Municipality
-          Acaray, A., Akturan, A. (2015). The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence. Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482.
-          Ashforth, B. E. (2001). Role Transitions in Organizational Life: An identity-based Perspective. Mahwah, N. J: Lawrence Erlbaum Associates. 
-          Bani Najjarian, N. (2009). Group in Context. European journal of social sciences, 8(4) , 45-59.
-          Beheshtifar, M., Borhani, H. N., & Moghadam ,M. (2012). Destructive  Role of Employee Silence in Organizational Success .International. Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11) , 275 -282.
-          Brinsfield, C. T., Edwards, M. S., & Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: historical review and current conceptualizations. 1, 3-33.
-          Certo, S. (2009). Modern Management . Prentice-Hall, Seventh Edition.
-          Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Alioğulları, Z. (2013). The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in the Province of Erzurum, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences.99,  314-321.
-          Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and Study of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech. 69(2), 143-158.
-          Damghaniyan, H., & Rosban, F. (2015). Explaining Employee Silence in Connection with the Direct Manager Based on Mixed Method. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(3), 175-194. (In Persian)
-          Danaeefard, H. & Panahi, B. (2010). An Analysis of Employee's Attitudes in Public Organizations: Explanation of 0rganizational Silence Climate and Silence Behavior. Management researcher, 2(3), 1-19. (in Persian)
-          Deniz, N., Noyan, A., & Gulen Ertosun, O. (2013). The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 691-700.
-          DuBrin. A. J. (2004). Applying Psychology. Individual and Organizational Effectiveness. Newjersy: Pearson. Preentice Hall Press.
-          Gautam, T; Van Dich, R., &Wanger, U. (2004). Organizational Identification and Organizational  Commitment; Distinct a Aspects of Two Related Concepts. Asian Journal of social psychology, 7(3), 301-315.
-          Ghanbari, C., & Beheshtirad, R. (2017). The Effect of Organizational Silence on Reduction of Teamwork and Organizational Performance Based on Balanced Scorecard (BSC): Case Study of Kermanshah Razi University staff. Journal of Applied Sociology, 27(4), 47-60. (in Persian)
-          Gholipour, A., & Amiri, B. (2009). Impact Information Technology on  Organizational Behavior: Examination of Identity Challenges in Virtual Teams and its Impact on Behavior of Team Members. Information Technology Management  Magazine, 1(2), 103-118. (in Persian).
-          Goodman, S. (2012). Management. West Publishing Press.. Sixth Edition.
-          Hatch, M. J., & Shultz, M. (1997). Relations between  Organizational Culture, Identity and Image. European Journal of Marketing. 31(56), 356- 365.
-          Jonathon, R. B., & Halbesleben, J. (2010). The Role of Leader–Member  Relationships in Follower, Leader, and Coworker Attributions of Organizational Citizenship Behavior Motives. Human Resourse Management, 20 (4),  309-316.
-          Khorshid, S. (2009). Study of Relationship between Organizational Identity and Organizational Commitment of Public Banks in Kerman. Journal of Management Studies, 6, 125-158. (in Persian)
-          Knoll, M., & Van Dick, R. (2012). Do I here the Whistle? Afirst Attempt to Measure Four of Employee Silence and theire Correlates. Journal of Business Ethics, 313, 349-362.
-          Latane, B. (2004). Many Hands Make Light the Work: The Causes and Consequense. New York: Modern Language Association.
-          Levine, J., & Moreland, R. L. (2006). Progress in Small-Group Research. Annual Review of Psychology,  41(5), 95-105. 
-          Moghadam, A. H., Tabarsa, G., Hamidizadeh, M. R., & Tehrani, M. (2014). Explaining Factors Affecting the Effectiveness of Working Groups at Unit Level. Journal of Public Administration Perspaective, 5(2), 47-71. (in Persian)
-          Morrison, E., &  Milliken, F. (2000). Organizational Slence: a Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. The Academy of Managemet Review,  25(4), 706-725.
-          Nabavi, A. (2011). An Analysis of the Relationship between Organizational Socialization and Organizational Identity in Esfahan Municipality. Master's Thesis. University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics. (in Persian)
-          Nasr Isfahani, A., & Aghababapoor Dehkordi, T. (2013). A Study of the Relationship between Organizational Identity and Organizational Silence among Employees of the University of Isfahan. Journal of Applied Sociology, 24(4), 139-162. (in Persian)
-          Nasr Isfahani, A., & Shekarchizadeh, Z. (2016). The Impact of Effectiveness of Teamwork on Good Character., Case Study: Isfahan Artistic Groups). Management Research in Iran, 20(1), 174-155. (in Persian)
-          Osborn, R. (2011). Organizational Behavior. John Wiley and Sons Press, Third Edition.
-          Pinder, C., & Harlos, K. (2001). Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
-          Rezaian, A. (2010). Team-Building in the 21st Century (Advanced Organizational Behavior Management). Tehran: Samt Press, Second Edition. (in Persian)
-          Riketta, M. (2005). Organizational Identification: A Meta-Analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358–384.
-          Robbins, P. S. (2012). organizational behavior. prientice-Hall Press, Fifteenthth Edition.
-          Sajjadi Nasab, A. N. (2009). Effective Factors on the Effectiveness of Group Work in Project-Driven Organizations. The Fiveth International Project Management Conference. 1-14. Tehran: Ariana Research Group. (in Persian)
-          Salajegheh, S., & Ahmadzadeh, S. (2016). Examination of the Impact of Transformational Adership on Employees' Job Attitudes: Explaining the Mediating Role of Organizational Identity. Management, 4(12), 72-90. (in Persian)
-          Salavaty, A., Yarahmadi, Y., & Seyed Hashemi, S. (2014). Effective Communication and Organizational Silence in Banking Network., Case study: Sanandaj city. Journal of Public Administration, 6(3), 523-542. (in Persian)
-          Schermerhorn, J., Hant, J., & Osborn, R. (2011). Managing Organizational Behavior. Wiley Press. Twelth Edition.
-          Shabani Bahar Gh.,  Sharifi Eskandari, A. (2016). Determine of Relationship between Organizational Silence and Jop Burnout Staffs of Department of Sport and Youth Hamedan Province. Contemporary Studies on Sport Management, 6(11), 51-61. (In Persian)
-          Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and Consequences of Organisational Silence: an Empirical Investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.  
-          Weiss, M.,  Kolbe, M., Grote., G., Spahn, D., & Grande, B. (2017). Why didn't You Say Something? Effects of After-Event Review on Voice Behaviour and Hierarchy Beliefs in Multi-Professional Action Teams. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26 (1), 66-80.
-          Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The Association Between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences., 24, 1389-1404.