ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

از آنجایی‌که ماموریت اصلی سازمان‌های دولتی بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات به شهروندان است، کارکنان بدبین با تحت‌تأثیر قرار دادن شدید محیط کار، تهدیدی جدی در مسیر تحقق این ماموریت مهم به شمار‌می‌روند. بنابراین ضروری است هر سازمانی راهبردهایی درجهت به حداقل رساندن بدبینی سازمانی طراحی کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن عامل مهم "برداشت از سیاست سازمان" به بررسی تأثیر ابهام هدف سازمانی بر بدبینی سازمانی پرداخته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان 18 سازمان دولتی می‌باشد که از این میان 926 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد و روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ برای هر متغیر به روش روایی سازه و محاسبة ضریب آلفای‌کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش به‌وسیلة مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر نقش تأثیرگذار ابهام هدف بر بدبینی سازمانی، ابهام هدف سازمانی از طریق برداشت از سیاست سازمانی تأثیر چشمگیری بر شکل‌گیری بدبینی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Goal Ambiguity and Organizational Cynicism in the Public Sector: Is the Perception of Organizational Politics Effective Variable?

نویسندگان [English]

 • hasan danaee fard 1
 • jalil delkhah 2
 • Raziyeh Ghanbary 3
1 Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Management Studies and Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 M.s of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since the main mission of public organizations is to continuously improve the quality of services provided to citizens, cynic employees are seriously threatened by the severe impact of the workplace to fulfilling this important mission. Therefore, it is necessary that each organization design strategies to minimize organizational cynicism. Accordingly, the present study considers the effect of the organizational goal ambiguity on organizational cynicism with regard to the important factor of "perception of organizational politics". The statistical population consisted of managers and staffs of 18 public organizations, of which 926 were selected randomly for the sample. For data collection, a questionnaire was used in Likert scale. Validity and reliability of questionnaires for each variable were confirmed by construct validity and Alpha-Cronbach's coefficient. The analysis of the research data was carried out by structural equation modeling and path analysis, Smart PLS software and SPSS. The results show that, in addition to the effective role of goal ambiguity in targeting organizational cynicism, the organizational goal ambiguity through the perception of organizational politics has a significant impact on the formation of organizational cynicism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational cynicism
 • Organizational goal ambiguity
 • Perceptions of organizational politics
 • Mediating role
 • and Public organizations
-          Abbas, M., Raja, U., Darr, W., & Bouckenooghe, D. (2014). Combined effects of perceived politics and psychological capital on job satisfaction, turnover intentions, and performance. Journal of Management, 40(7), 1813-1830.
-          Abugre, J. (2017). Relations at workplace, cynicism and intention to leave: a proposed conceptual framework for organisations. International Journal of Organizational Analysis, 25(2), 1-23.
-          Aly, N. A. E. F. M., Ghanem, M., & El-Shanawany, S. (2016). Organizational Cynicism and Its Consequences on Nurses and Quality of Care in Critical Care and Toxicology Units. Journal of Education and Practice, 7(8), 85-96.
-          Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
-          Barlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43-50.
-          Bashir, S. (2011). Organizational cynicism, development and testing of an integrated model: a study of public sector employees in pakistan. Unpublished doctoral dissertation, University Karachi.
-          Bedi, A., & Schat, A. C. (2013). Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of its attitudinal, health, and behavioural consequences. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 54(4), 246-259.
-          Byrne, Z. S. (2005). Fairness reduces the negative effects of organizational politics on turnover intentions, citizenship behavior and job performance. Journal of Business and Psychology, 20(2), 175-200.
-          Chang, C. H., Rosen, C. C., & Levy, P. E. (2009). The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779-801.
-          Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
-          Chun, Y. H., & Rainey, H. G. (2005). Goal ambiguity and organizational performance in US federal agencies. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(4), 529-557.
-          Chun, Y. H., & Rainey, H. G. (2006). Consequences of goal ambiguity in public organizations. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
-          Danaee Fard, H., Delkhah, J., Ghanbary, R.(2019). Organizational Cynicism and Public Service Motivation: Explaining the Role of Moderating Employees' Perceptions of Organizational Politics and Organizational Goal Ambiguity. Quarterly Journal of Public Organizations Management,7(1), 11-26. (In Persian)
-          Davis, R. S., & Stazyk, E. C. (2015). Examining the links between senior managers’ engagement in networked environments and goal and role ambiguity. Journal of Public Administration Research and Theory, 26(3), 433-447.
-          Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
-          Ferris, G. R., & Kacmar, K. M. (1992). Perceptions of organizational politics. Journal of Management, 18(1), 93-116.
-          Ferris, G. R., Arthur, M. M., Berkson, H. M., Kaplan, D. M., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1998). Toward a social context theory of the human resource management-organization effectiveness relationship. Human Resource Management Review, 8(3), 235-264.
-          Ferris, G. R., Russ, G. S., & Fandt, P. M. (1989). Politics in organizations. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
-          Hall, A. T., Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., & Bowen, M. G. (2004). The dark side of politics in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
-          Hochwarter, W. A., James, M., Johnson, D., & Ferris, G. R. (2004). The interactive effects of politics perceptions and trait cynicism on work outcomes. Journal of Leadership & Organizational Studies, 10(4), 44-57.
-          Hochwarter, W. A., Kacmar, C., Perrewe, P. L., & Johnson, D. (2003). Perceived organizational support as a mediator of the relationship between politics perceptions and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 438-456.
-          Jung, C. S. (2012). Why are goals important in the public sector? Exploring the benefits of goal clarity for reducing turnover intention. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 209-234.
-          Jung, C. S. (2013). Organizational goal ambiguity and job satisfaction in the public sector. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(4), 955-981.
-          Jung, C. S., & Rainey, H. G. (2011). Organizational goal characteristics and public duty motivation in US federal agencies. Review of Public Personnel Administration, 31(1), 28-47.
-          Kacmar, K. M., & Carlson, D. S. (1997). Further validation of the perceptions of politics scale (POPS): A multiple sample investigation. Journal of Management, 23(5), 627-658.
-          Khalid, S., & Ishaq, S. (2015). Job related outcomes in relation to perceived organizational politics. Pakistan Economic and Social Review, 53(1), 133-148.
-          Khan, R., Naseem, A., & Masood, S. A. (2016). Effect of continuance commitment and organizational cynicism on employee satisfaction in engineering organizations. International Journal of Innovation, Management and Technology, 7(4), 141-146.
-          Kudo, F. T., Sakuda, K. H., & Tsuru, G. K. (2016). Mediating Organizational Cynicism: Exploring the Role of Hope Theory on Job Satisfaction. Universal Journal of Management, 4(12), 678-684.
-          Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
-          Pandey, S. K., & Rainey, H. G. (2006). Public managers' perceptions of organizational goal ambiguity: Analyzing alternative models. International Public Management Journal, 9(2), 85-112.
-          Pandey, S. K., & Wright, B. E. (2006). Connecting the dots in public management: Political environment, organizational goal ambiguity, and the public manager's role ambiguity. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(4), 511-532.
-          Rainey, H. G. (1993). Toward a theory of goal ambiguity in public organizations. Research in Public Administration, 2(1), 121-166.
-          Rainey, H. G. (2010). Goal ambiguity and the study of American bureaucracy. The Oxford Handbook of American Bureaucracy. New York, NY: Oxford University Press.
-          Rainey, H. G., & Jung, C. S. (2010). Extending goal ambiguity research in government: From organizational goal ambiguity to programme goal ambiguity. Public Management and Performance: Research Directions, 34-59.
-          Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. The Academy of Management Executive, 11(1), 48-59.
-          Rosen, C. C., Harris, K. J., & Kacmar, K. M. (2009). The emotional implications of organizational politics: A process model. Human Relations, 62(1), 27-57.
-          Valle, M., & Perrewe, P. L. (2000). Do politics perceptions relate to political behaviors? Tests of an implicit assumption and expanded model. Human relations, 53(3), 359-386.
-          Vigoda‐Gadot, E., & Talmud, I. (2010). Organizational politics and job outcomes: The moderating effect of trust and social support. Journal of Applied Social Psychology, 40(11), 2829-2861.
-          Warwick, D. P. (1975). A theory of public bureaucracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
-          Wright, B. E. (2004). The role of work context in work motivation: A public sector application of goal and social cognitive theories. Journal of Public Administration Research and Theory, 14(1), 59-78.
-          Yasin, T., & Khalid, S. (2015). Organizational cynicism, work related quality of life and organizational commitment in employees. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2), 568-582.
دوره 10، شماره 19
شهریور 1397
صفحه 171-192
 • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1398