بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

    ایکر (1991) معتقد است که ذهنیت ها و برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را شکل می دهند. در این تحقیق، تاثیر برداشت های از نام تجاری (شامل: ضمانت نامه، هویت فردی، هویت اجتماعی، و منزلت) بر عکس العمل مصرف کنندگان (شامل: پذیرش تعمیم نام تجاری، توصیه به دیگران، و پرداخت بهای بیشتر) در مورد   نام های تجاری مختلف تلفن همراه موجود در تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
    در این تحقیق توصیفی که از نوع پیمایشی است، نظر 360 نفر استفاده کننده از تلفن همراه، که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، جمع آوری شده و به کمک    نرم افزارهای SPSS  و LISREL تحلیل گردیده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است.
   یافته های تحقیق نشان می دهند که بین "ضمانت نامه" و "توصیه" مصرف کنندگان و همچنین بین "هویت فردی" مصرف کنندگان از یک طرف، و "پرداخت بهای بیشتر" و "پذیرش تعمیم نام تجاری" از طرف دیگر، رابطه مثبت وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشانگر آن است که بین "هویت اجتماعی" مصرف کنندگان و "پذیرش تعمیم نام تجاری" آنها رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها