عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از قابلیت­ها یا شایستگی­های لازم برای موفقیت در عرصه­های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است. به وضوح می­توان دریافت که یکی از عوامل تأثیر­گذار بر کم فروغ بودن بنگاه­های کشور از لحاظ رقابت­پذیری در عرصه­های بین­المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسعه‌ی علمی و عملی بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است.عوامل زیادی می­تواند در عدم موفقیت برنامه­های بازاریابی بنگاه­های اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند می­پردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر[1] استفاده شده است. هم‌چنین بیان می­شود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابی­های کلی خود در مورد ارزش ویژه‌ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژه‌ی برند توجه داشته باشند. در پایان با استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری (SEM)[2] به بررسی روابط علّی بین ابعاد ارزش ویژه‌ی برند و خود ارزش ویژه‌ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.2- Aaker


3- Structural Equation Modeling

کلیدواژه‌ها