اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

    اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری نه تنها  برای محققان، بلکه برای مدیران مالی و سرمایه گذاران موضوعی مهم است که خرید سهام این شرکت‌ها را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری مدّ نظر دارد . هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از رویکرد   نا پارامتریک ابتدا شرکت‌های سرمایه گذاری را به دو دسته‌ی کارا و نا کارا طبقه بندی ، سپس با استفاده از شیوه هایA&P ، CEM و DEA/AHP  شرکت‌های کارا را رتبه بندی کند  .

کلیدواژه‌ها