بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

     بازده سهام شرکت‌ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بازده سالانه‌ی سهام و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده‌ی اقتصادی ، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده دارایی‌ها ، سود هر سهم، جریان های نقدی عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف ، تعداد 51 شرکت از بین جامعه‌‌ی آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره پنج ساله‌ی مورد تحقیق (78-82) در مورد آن‌ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هفت متغیّر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. بازده سالانه‌ی سهام نیز به عنوان متغیّر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. روش‌های رگرسیون مورد استفاده در تحقیق، روش رگرسیون ترکیبی و روش رگرسیون مقطعی است. آزمون معنی‌دار بودن فرضیات با استفاده از آماره های TوF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها بیان کننده‌ی رابطه‌ی معنی‌دار و نسبتاً پایدار بین بازده سالانه سهام و برخی از معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد همچون ROE، ROA و EPS در دوره‌ی زمانی تحقیق است.
 

کلیدواژه‌ها