مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 : دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مفهوم­پردازی مدل خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد است که نوآوری آن در مقایسه با مطالعات پیشین، جامعیت، بومی بودن و اجرایی بودن آن است که همزمان به اغلب مولفه­های موثر در خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی توجه نموده است. این پژوهش از لحاظ جهت­گیری در پی مفهوم­پردازی و با رویکرد کیفی و کدگذاری نظری است. به منظور گردآوری داده­ها از مصاحبه­های عمیق و از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری، اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس، مدیران ارشد، خبرگان، و کارشناسان، روسا و مدیران دانشگاه­های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و خبرگان خط­مشی­گذاری آموزش عالی بودند که با روش نمونه­گیری گلوله برفی با ۲۰ نفر از افراد مصاحبه شد. جهت تحلیل داده­ها از فرایند کدگذاری استفاده شد و در نهایت، خلاصه­ای از نتایج نشان داد؛ تنوع گروه­های ذینفع و عدم وجود سازوکار موثر خط­مشی­گذاری برای یکپارچه­سازی، از شرایط علی، ناهنجارهای نهادینه فرهنگی و نگاه گزینشی خط­مشی­گذاران از شرایط مداخله­گر نظام آموزش عالی ایران است که از طریق ایجاد نظام پایش مبتنی بر شواهد در فرایند خط­مشی­گذاری در نظام آموزش عالی منجر به تبدیل ضعف­ها و تهدیدهای موجود به فرصت­های بالقوه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptualization of the Native Model of Evidence-Based Policy Making of Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Hedayati 1
 • Ebrahim Salehi Omran 2
1 PhD student, Department of management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The approach of this study is conceptualization through qualitative method and theoretical coding that Compared to previous studies, its innovation is comprehensiveness, indigenousness, and applicability, while simultaneously focusing on the most effective components of evidence-based policymaking in higher education. Data has been gathered through comprehensive interviews, utilizing the (GT) method. The statistical population was the members of the Parliamentary Higher Education Commission, high profile policy makers, specialists, and experts of the Ministry of Science, Research and Technology and The Ministry of Health and Medical Education, heads of universities of the Ministry of Science, and higher education policy-making experts of the Ministry of Science, Research and Technology, using the snowball sampling method, Interviewed with 20 people. To analyze an encoding process is used. A summary of the results showed: The diversity of stakeholders and lack of an effective policy-making for integrating of the causal conditions, the institutional governing disorders, and the selective policy-makers' view. These are the main intervening conditions in Iran’s higher education system that the transformation of existing weaknesses and threats into potential opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptualization
 • Policy Making
 • Evidence-Based Policy
 • Higher Education
 • Iran
Adrian, M. et al. (2008). Enhancing the utilization of evaluations for evidence-based policy making. The role of monitoring and evaluation in Evidence-based policy making, 120.
Amiri Farah Abadi, G., Abolghasemi, M., & Ghahramani, M. (2016). Pathology of Policy Research Process in Iranian Higher Education System; A Qualitative Study, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 4(32), 1- 10 (In Persian).
Alvani, M., Poursid, B., & Mehraban Peykani, H. (2008), Review of Policy Modeling in the Higher Education System, Parleman and Research, 15 (59), 73- 10. (In Persian).
Alvani, M., & Sharifzadeh, F. (2010). General Public Procurement Process, Tehran: Allameh Tabatabaei University Press (In Persian).
Abbasi, M.R., Shiraz Pazarani, A. (2011). Higher Education Quality Policy: Challenges and Perspectives, The Fifth Quality Assessment Conference in the Academic System, Tehran (In Persian).
Abbasi, T., Gholipour, R., & Hadi, M. (2018). Identification of Facilitating Facts of the Facilitation of the Policy Making Process in the Field of Science, Research and Technology, Public Policy Research, Quarterly Journal, 8 (26), 64-84 (In Persian).
Behague, D., Tawiah, C., Rosato, M., Some, T., & Morrison, J. (2009). Evidence-based policy-making: the implications of globally-applicable research for context-specific problem-solving in developing countries. Social Science & Medicine, 69(10), 1539-1546.
Boeren, E. (2014). Evidence-based policy-making: the usability of the Eurostat Adult Education Survey. International Journal of Lifelong Education, 33(3), 275-289.
Campbell, S., Benita, S., Coates, E., Davies, P., & Penn, G. (2007). Analysis for policy: Evidence-based policy in practice. Government Social Research Unit.
Cable, V. (2005). Evidence and UK Politics, Does Evidence Matter? In Presentation as part of a ODI Meeting Series on ‘Does Evidence Matter.
Davies, P. (1999). What is evidence-based education? British journal of educational studies, 47(2), 108-121.
Davies, P. (2004). Is Evidence-Based Government Possible? Fourth Annual Campbell Collaboration Colloquium. 19. Fourth Annual Campbell Collaboration Colloquium.
Danaee Fard, H., Azar, A., & Ebrahimi, S.A. (2013). Examining the Strategies for Promoting Political, Social, Administrative, and Technical Capabilities of Public Policies of the Country Using Evidence-Based Policy Approach. Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 1 (3), 17-34 (In Persian).
Danaee Fard, H., & Mozafari. Z. (2008). Promoting Validity and Responsibility in Management Dynamics: Helping to Build Strategies, Management Researches, 1(1), 131- 162 (In Persian).
Danaee Fard, H, Alwani, S.M., & Azar, A (2011). Methodology of Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Saffar Publishing House (In Persian).
Daneshfard, K (2010). Public Policy Process, Tehran, Islamic Azad University, Science and Research Branch (In Persian).
Doshmangir, l., & Ravaghi, H. (2016). A Review of Supportive Tools for Evidence-Based Policy-Making in the Health System, Clinical Excellence Magazine, 3, 1-10 (In Persian).
Ebrahim Abadi, H. (2016), Theoretical and Cognitive Analysis of Academic Culture Studies, Tehran: Jahad University Press (In Persian).
Ebrahimi, A., Danaeifard, H., Azar, A., & Forouzandeh, L. (2014), Designing an Evidence-Based Linear Modeling in Iran's Health System (Qualitative Research), Public Management Research, 7 (24), 5-33 (In Persian).
Eghlali, P (2013), Social Criticism of Higher Education Programs, Social Sciences, 16 (69), 89-96 (In Persian).
Finkelstein, A., & Taubman, S. (2015). Randomize evaluations to improve health care delivery. Science, 347(6223), 720 -722.
Frasatkhah, M, (2013), Social Criticism of Higher Education Programs. Social Science, 16 (69), 100- 125 (In Persian).
Gupta, D. K. (2001). Analyzing public policy: Concepts, tools, and techniques. SAGE.
Gioriyan, H., Rabiee Mandjin, M.R. (2005), Decision Making and Defining Public Policy. Tehran: Yekan. second edition. (In Persian)
Hadi Peykani, M (2009), Modeling Process for Policy Making in the Higher Education System of the Islamic Republic of Iran, Ph.D., Allameh Tabataba'i University (In Persian).
Kinchy, A, (2012), Seeds, science, and struggle: The global politics of transgenic crops, Cambridge, MA: MIT Pres.
Mardokh Rouhani, E (2015), The Logic of Transformation of Higher Education Policy Making in Iran, Third National Conference on Sociology and Social Sciences, Tehran, Narcish Information Institute (In Persian).
Namdaran, L. (2015). Evidence-based policy and the role of statistics and information in it. Journal of Information Processing and Management. (3), 601-629 (In Persian).
Nabavi, Majid. (2017), Information Needs of Policy Makers in Science and Technology in Iran, Research Report on Information Processing and Management, 33 (1), 78-97 (In Persian).
Pawson, R. (2002). Evidence-based policy: in search of a method. Evaluation, 8(2), 157-181.
Productivity Commission. (2010). Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation. Canberra: Productivity Commission.
Pourzat, A., Bagheri, M.R., Bagheri Miab, Sh., & Taheri, M. (2013). Futuristic Cultural Policy System Design by Using Models Synergy. Culture Strategy, 6 (22), 438-462 (In Persian).
Sutcliffe, S. Court, J. (2005). Evidence-based policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries. Overseas Development Institute.
دوره 10، شماره 20
اسفند 1397
صفحه 39-66
 • تاریخ دریافت: 09 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 03 شهریور 1398