طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهرانف ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش­های حوزه مدیریت به­ویژه پژوهش­های استراتژیک، تحول استراتژیک اهمیت زیادی دارد. این امر برای حفظ مزیت رقابتی و بقای سازمانی طولانی مدت ضروری است. یکی از راه های کسب مزیت رقابتی این است که بتوانیم به سرعت خودمان را با تغییرات محیطی تطابق دهیم. از این­رو پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمان­های سلسله مراتبی با رویکرد نظریه داده­ بنیاد گلیزری است. بدین منظور با 21 تن از خبرگان حوزه مدیریت استراتژیک در سازمان­های سلسله مراتبی مصاحبه عمیق انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری داده­ها منجر به تعیین سه مقوله پیشایندهای تحول استراتژیک، مولفه­های تحول استراتژیک و پیامدهای تحول استراتژیک شد. نتایج حاکی از آن است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی (محیطی) به عنوان پیشایند، رهبری استراتژیک، نوسازی استراتژیک، تدوین برنامه­ گذار، تعدیل و بازمهندسی ساختارها، ایجاد چشم­انداز مشترک، ترویج نگاه سیستمی، جانشین­پروری، برقراری سیستم­های تعالی، شفاف­سازی اطلاعاتی، برقراری سیستم­های نظارتی پیشرفته و تدوین استراتژی­های توانمندسازی روان­شناختی به عنوان مولفه­های تحول استراتژیک و همچنین تعالی سازمان، چابکی سازمان، قابلیت­های رقابت­پذیری و بالندگی کارکنان به عنوان پیامدهای تحول استراتژیک شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Strategic Change Model in Hierarchical Organizations: Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

 • Farzad Esmaeili saloumahaleh 1
 • Asadollah Kordnaeij 2
 • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
 • Adel Azar 3
1 Ph.D. Candidate of Strategic Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Industrial Management department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In management research, especially in the field of strategic research strategic change is an important phenomenon which academics and researchers as well as businesses affirm its importance and necessity. This is necessary to maintain the competitive advantage and long-term organizational survival. One way to gain competitive advantage is to quickly adapt ourselves to environmental changes. Therefore, the present study seeks to design a strategic transformation model in hierarchical organizations with the Grounded theory approach. For this purpose, 21 experts from the field of strategic management in hierarchical organizations were selected and conducted a deep interview (non-structured) with them. Sampling was carried out using snowball technique. The results of data coding led to the identification of three categories, including strategic change antecedents, strategic change components and strategic change consequences. The results indicate that individual factors, organizational factors, and environmental factors are as the antecedents, Strategic Leadership, Strategic Renewal, Transition program codification, Structure reengineering and Modifying, Creating a shared vision, Systematic view, Successor, Creating Excellence Systems, Transparency, Establishing advanced monitoring systems and formulating psychological empowerment strategies as components of strategic transformation as well as organizational excellence, organization agility, Competitive capabilities and the growth of employees were identified as strategic change consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Change
 • Strategic management
 • Hierarchical Organizations
 • Grounded Theory
Abedin, B. & Kordnaeij, A. (2018). Understanding the reason for the emergence of strategic changes from the point of view of the process of making the agenda in the organization. Journal of Business Management Perspective. 17(3), 53-69 (In Persian).
Abootalebi, M. & Sadeghi Boroujerdi, S. (2016). Explanation of psychological empowerment of employees based on managers' thinking style Case Study: State General Administration of Sport and Youth in Isfahan. Journal of Sport Management, 8(6), 957-975 (In Persian).
Adeniji, C., Adeyeye, O., Iyiola, O., Olokundun, M., Motilewa, D., Ibidunni, S., & Akinbode, M. (2018). Data on strategic change on employees’ behavioural attitude and firm performance of selected manufacturing firms in Nigeria. Data in Brief, 18, 1551-1555.
Al-Ali, A. A., Singh, S. K., Al-Nahyan, S. M., & Sohal, A. S. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis, 25(4), 723-739.
Ben-Menahem, S. M., Kwee, Z., Volberda, H. W., & Van Den Bosch, F. A. J. (2012). Strategic renewal over time: the enabling role of potential absorptive capacity in aligning internal and external rates of change. Long Range Planning, 46(3), 216-235.
Ben Slimane, F. & Padilla-Angulo, L. (2018). Strategic change and corporate governance: Evidence from the stock exchange industry. Journal of Business Research, In Press. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.045.
Chiang, C. F. (2010). Perceived organizational change in the hotel industry, an implication of change schema international. Journal of Hospitality management, 29(1), 157-167.
Divandari, A. (2006). Modeling Strategic Changes in the Banking Industry. "Journal of Economic Research. 5 (19), 147-180. (In Persian).
Dominguez, M., Galán-González, J. L., & Barroso, C. (2015). Patterns of strategic change. Journal of Organizational Change Management, 28(3), 411-431.
Eriksson, Y. & Fundin, F. (2018). Visual management for a dynamic strategic change. Journal of Organizational Change Management, 31(3), 712-727.
Eva, N., Sendjaya, S., Prajogo, D. Cavanagh, A., & Robin, M. (2018). Creating strategic fit: aligning servant leadership with organizational structure and strategy. Personnel Review, 47(1), 166-186.
Farjoun, M. (2007). The end of strategy? Strategic Organization, 5(3), 197-210.
Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hamidizadeh, M. R. & Asodeh, J. (2016). Evaluating the Effectiveness of Organizational Strategic Change of the National Iranian Drilling Company to Enhance Competitive. Journal of Development Evaluation Management, 25, 11-16 (In Persian).
Helpap, S. & Bekmeier-Feuerhahn, S. (2016). Employees’ emotions in change: advancing the sensemaking approach. Journal of Organizational Change Management, 29(6), 903-916.
Hosseini, S. F., Khodadad Hosseini, S. H., Kordnaeij, A., & Ahmadi, P. (2014). Designing a Model for Successful strategy implementation in Iran's automotive Companies. Iranian journal of management sciences, 9(36), 1-24 (In Persian).
Jiang, W., Wang, L., Chu, Z., & Ma, X. (2018). How analyst recommendation change influences strategic change: The moderating role of CEO power and board’s informal hierarchy. Journal of Organizational Change Management, 31(6), 1234-1248.
Khashei, V., Heidari, H., & Pourabbasi, A. (2017). Evaluation of strategic risks in strategy execution of reform and innovation packages in medical education, a practical model. Teb Va Tazkiye, 26(1), 33-44 (In Persian).
Khorshid, S. & Hemmati M. (2013). The Comparative Study of Strategic Agility among Manufacturing Industries in Semnan City. Journal of Management and Development Process, 26 (1), 29-60 (In Persian).
Komodromos, M., Halkias, D., & Harkiolakis, N. (2019). Managers’ perceptions of trust in the workplace in times of strategic change: The cases of Cyprus, Greece and Romania. EuroMed Journal of Business, 14(1), 2-20.
Kordnaeij, A. (2018). Strategic Thinking & Management; Theory & Practice, Tarbiat Modares University: Tehran (In Persian).
Kordnaeij, A., Daneefard, H., Delkhah, & H., Aghaziarati, M. (2013). Strategic renewal: the role of organizational learning. Journal of Business Management Perspective, 12(3), 37-57 (In Persian).
Kordnaeij, A., Azar, A., Niakan Lahiji, N. (2010). Formulating the Effective Organizational Strategy in Public Sector: Case study in the Islamic Republic of Iran’s Customs (IRIC). Journal of Economics Research, 10(2), 91-114 (In Persian).
Kunisch, S., Bartunek, J. M., Mueller, J., & Huy, Q. N. (2017). Time in Strategic Change Research. Academy of Management, 11(2), 1-133.
Logemann, M., Cornelissen, J., & Piekkari, R. (2018). The sense of it all: Framing and narratives in sense giving about a strategic change, Long Range Planning. In Press,  https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.10.002.
Mashayekhi, A. N., & Askarinezhad Amiri, A. (2010). Strategic Modernization from Organizational Learning Perspective: Empirical Examination of the 4i Model. Iranian journal of management sciences, 5 (18), 1-28 (In Persian).
McKay, R.B. & Chia, R. (2013). Choice, chance, and unintended consequences in strategic change: a process understanding of the rise and fall of Norhco automotive. Academy of Management Journal, 56(1), 231-255.
MirKamali, S. M. & Zeynalipour, H. (2009). Designing an Appropriate Model of Organizational Change in Comprehensive State Universities through Factor Analysis. Journal of Educational Science, 5(3), 139-164 (In Persian).
Moshtaghi Bonab, S. & Beykzadeh, J. (2015). The Effect of Employees' Attitude Towards Organizational Benefits on Their Acceptance of Organizational Change in Social Security Organization of East Azarbaijan Province. International Conference of Modern Research in Management and Industrial Engineering. November, 16, 2015.
Neumann, J., Robson, A., & Sloan, D. (2018). Monitoring and evaluation of strategic change programme implementation—Lessons from a case analysis. Evaluation and Program Planning, 66, 120-132.
Pangarkar, N. (2015). Performance implications of strategic changes: An integrative framework. Business Horizons, 58(3), 295-304.
Pourebrahim, S. & Moradi, M. (2007). Strategic Leadership Process, Tadbir, 185, 35-39 (In Persian).
Rahmanseresh, H. & Moghadam. A. (2007). The Role of Mental Models in the Organizational Change Process (Case Study of Tissue Paper Providers). Journal of Management Knoweledge, 20(1), 3-24. (In Persian).
Roundy, P. T., Dai, Y., Bayer, M. A., & Byun, G. (2016). Motivated to change? TMT regulatory focus and strategic change. Management Research Review, 39(7), 803-829.
Rusko, R. (2015). Strategic change and narrative turn perspectives in media texts: learning and coopetition in strategizing. International Journal of Strategic Change Management, 6(1), 35-58.
Salavati, A., Rostami Noroozabad, M., Kamangar, F., & Rahmani Noroozabad, S. (2016).Systems Thinking and Implementation of Knowledge Management. Journal of Business Management Perspective, 18, 73-99 (In Persian).
Shafiee, M., Zareian, M., Zarei Matin, H., & Firoozi, M. (2019). Understanding and Modeling Industrial Marketing Managers’ “Behavioral Distress” using Grounded Theory Approach. Journal of Business Management, 11(1), 179-200 (In Persian).
Shah Hoseini. M. A., Heidari, A., Mohamad Aarabi, S., & Ghaderi Kangavari, S. (2019). Developing a Management Model for R&D Strategic Alliances in Automotive Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(1), 25-44 (In Persian).
Siadat, S. H. & Mazaheri, E. (2014). Application of Top Solutions in Reengineering Proposal System Process in Tehran Metro Operating Company, Journal of Public Administration Perspective, 18, 93-116 (In Persian).
Sohrabim B. Shamizanjani, M. Elahi, S., & Sherkat, M. (2014). Explanation of the Factors Affecting the erratically use of Business Information Systems. Journal of Management System, 5(10), 119-152 (In Persian).
Tavakoli, G., Ramezan, M. & Moayya, A. (2015). The Analysis of Relationship between Organizational Capacity for Change and Strategic Thinking. Management Studies in Development & Evolution, 24(77), 153-169 (In Persian).
Troyani, L. (2016). 3 Examples of organizational change and why they got it right. TINY Pulse, Retrieved April, 10, 2016, from https://www.tinypulse.com/blog/3-examples-of-organizationalchange-and-why-they-got-it-right.
Villagrasa, J., Buyl, T., & Escriba-Esteve, A. (2018). CEO satisfaction and intended strategic changes: The moderating role of performance cues. Long Range Planning, 51(6), 894-910.
Zhang, Y. & Rajagopalan, N. (2010). Once an outsider, always an outsider? CEO origin, strategic change, and firm performance. Strategic Management Journal, 31, 334-346.
دوره 10، شماره 20
اسفند 1397
صفحه 67-95
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1398