تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

دست­یابی به بهره­وری از مهمترین عوامل بقای سازمان­ها در شرایط رقابتی فعلی محسوب می شود. هدف مقاله بررسی میزان تأثیر این استراتژی روی مولفه­های بهره وری در سطح شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران است. برون­سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تأمین­کننده خدمات یا عملیات، به همراه مدیریت مستمر فرآیندهای کسب و کار است. قلمرو آماری این تحقیق، شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران است که تعداد 102 نفر از مدیران و سرپرستان آن، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. در این راستا ابتدا شاخص­های بهره­وری شناسایی شد و به منظور بررسی روایی سازه‌ای و نیز ساختار عوامل متغیرهای تحقیق، از شیوه تحلیل عاملی اکتشافی و  روش مؤلفه‌های اصلی توأم با چرخش واریماکس و آزمون اسکری استفاده گردید. همچنین برای اندازه­گیری میزان تأثیر هر یک از مولفه­ها بر یکدیگر از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. در نهایت بر اساس روش مدل معادلات ساختاری تحت نرم­افزار لیزرل طی آزمون­های انجام شده مشخص شد که برون­سپاری تأثیر معناداری روی هیچ یک از اجزای بهره­وری ندارد. این در حالی است که ارتباطات مثبت و معناداری بین مولفه­های بهره­وری مشاهده شد. در نتیجه استفاده از استراتژی برون­سپاری منجر به افزایش بهره­وری در شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران  نشده است.کلیدواژه‌ها