بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

مستند به مرور پیشینه‌ی موضوعیٍ مربوط به تحقیق حاضر، مشخص شده است که ساختار سازمان مهم‌ترین نقش را در کارکرد اثربخش سازمان‌های امروزی، از کارگاه‌های تعمیراتی کوچک گرفته
تا دولت‌های ملی جوامع مختلف ایفا می‏کند. بر این اساس با توجه به اهمیت و نقش ساختار بر کارکرد اثربخش سازمان‌ها، تعیین این‌ که ساختار مناسب یک سازمان چیست؟ امری ضروری می‏نماید.
در‌ مقاله‌ی حاضر، با توجه به مرور پیشینه‌ی موضوعی مربوط به ساختار و نیز استفاده از مطالعات میدانی انجام شده، ساختار سازمانی موجود گمرکات استان مازندران با توجه به جامعه‌ی آماری 98 موردی کارکنان ادارات مذکور، تعداد 45 مورد به عنوان نمونه در نظر گرفته شده، سپس با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات لازم با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و به خصوص پرسشنامه در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی و استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS‌، به بررسی سه متغیر ساختاری: ماهیت مشاغل، سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در وضع موجود اقدام شده، آنگاه به تبیین و ارائه‌ی الگوی مناسب ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران پرداخته شده است. نتیجه‌ی تحقیق نشان داده است که سازمان‌های مورد مطالعه دارای پیچیدگی کم، رسمیت زیاد و نیز تمرکز زیاد می‌باشند. به عبارت دیگر نتیجه‏گیری شده است که ساختار سازمانی موجود گمرکات استان مازندران متمایل به ساختار مکانیکی است. تجزیه و تحلیل داده‏ها و اطلاعات جمع‏آوری شده
هم‌ چنین نشان داده است که مشاغل موجود، مشاغلی ساده و تکراری بوده و لذا با ساختار سازمانی مکانیکی سازگار می‌باشند، سبک رهبری موجود با ساختار ارگانیکی هماهنگ می‌باشد و بالاخره این که فرهنگ سازمانی موجود فرهنگی مردسالار، جمع‏گرا، ریسک‏ناپذیر و همراه با توزیع ناعادلانه‌ی قدرت بوده و بنابر‌این با ساختار مکانیکی هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها