نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می‌باشد و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز یکی از راه کارهای  تربیت کننده‌ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه‌‌ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته‌ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیدند تا مشکل بی‌کاری وجود نداشته باشد. این مقاله به بررسی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است که با کمک پرسشنامه محقق ساخته و اسناد و مدارک موجود، نشان می‌دهد که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تا حدّ زیادی می‌توانند در هر یک از بخش‌های کشاورزی ـ صنعت و خدمات، برای فراگیران اشتغال ایجاد نمایند و هم چنین سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مستقر در استان تا حدّ زیادی می‌توانند در مقایسه با سایر مراکز علمی (هنرستان‌ها، دانشکده‌های فنی و مهندسی، آموزشکده‌های فنی، دانشگاه علمی، کاربردی و...)،
در فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص تجربی در استان موفق باشند. در پایان با توجه به یافته‌ها‌، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها