بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس ابتدایی است که میزان اثرگذاری عواملی مثل مسؤولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری، پنداشت قوی (احساس لیاقت و ارزشمندی) مدیران را بر موفقیت آن‌ها در مدیریت مورد توجه قرار می‌دهد. در این تحقیق ویژگی‌های فردی مدیران (جنس، سن، میزان تحصیلات، رشته‌ی تحصیلی، سابقه‌ی خدمت و سابقه‌ی مدیریت) مورد توجه قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات که روش آن توصیفی  تحلیلی است از  یک پرسشنامه و 51 سؤال در طیف لیکرت استفاده شده است.
این تحقیق نشان داد که تفاوت‌های معنی‌داری در متغیرهای خودپنداری و موفقیت مدیران
و ویژگی‌های فردی یعنی مدیران زن و مرد، میزان تحصیلات، رشته‌ی تحصیلی، سابقه‌ی خدمت
و سابقه‌ی مدیریت وجود دارد. نتایج این تحقیق بیان‌ کننده‌ی این موضوع است که مدیران مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت از خودپنداری بسیار بالایی برخوردار می‌باشند. آزمون‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: خی دو X²‌، ضریب فیشر‌، Te کندال‌، و ضریب T تست‌. معنی‌داری فرضیه‌های (‌2‌، 3‌، 4‌، 5‌) از طریق T تست ‌مشخص شد.
 

کلیدواژه‌ها