بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تأکید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و دبیران دبیرستان‌های پسرانه‌ی دولتی ناحیه‌ی 6 مشهد است که 92 دبیر با روش نمونه‌گیری pps انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی مهارت‌های ارتباطی و تعهّد سازمانی استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسش‌نامه‌ها از روش محتوایی و برای پایایی از روش آزمون مجدّد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تحلیل داده‌ها با توجه به فرضیه‌های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده و نتایج با اطمینان 99 درصد حاکی از آن است که بین مهارت‌هایی ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها