تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تریتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396 بودند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رهبری اصیل وولومبا (2008)، فضیلت سازمانی کمرون و همکاران(2004) و عملکرد شغلی پاترسون (1990) استفاده گردید. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد.جهت تجزیه و تحلیل فرضیه­ها در پژوهش حاضر از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است، داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج حاکی از آن بود که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر کارمندان این دانشگاه رهبری اصیل و فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان این دانشگاه تأثیر مثبت و معناداری دارد و هم چنین رهبری اصیل تأثیر مثبت و معناداری بر فضیلت سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Razieyh Yousof Boroujerdi 1
  • Seyd Ali Siadat 2
  • Mostafa Azizi 3
  • Seyd Abaas Khalighipour 4
1 Department of Educational management, University of Isfahan, Isfahan,Iran.
2 Professor of Educational management department,, University of Isfahan, Isfahan,Iran
3 Assistant professor of Education department , Faculty of humanities and social sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Department of Educational management, University of Isfahan, Isfahan,, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the effect of authentic leadership style on Job performance of staff with the Mediation of Organizational virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences. The research method is descriptive correlational. The statistical population of this study was all administrative staff of Isfahan University of Medical Sciences in 2016. The sample size was calculated based on Morgan's table and a simple random sampling method was used. For collecting information, three questionnaires were used: Walumbwa authentic (2008), Organizational Virtuousness of Cameron et al (2004) and Paterson’s job performance (1990). Validity was confirmed by confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. In order to analyze the hypotheses in this study, structural equation modeling has been used. Data were analyzed using Smart PlS software. Data analysis showed that the staffs of the Isfahan University of Medical Sciences believe that authentic leadership and organizational virtuousness have a significant and positive impact on staff job performance. As well as authentic leadership has a positive and significant effect on organizational virtue. According to the results, the university administration through the implementation of authentic leadership can accelerate the realization of organizational virtuousness and by considering organizational virtuousness factors can develop and enhance the staff job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic leadership style
  • Organizational virtuousness
  • Job performance
  • Staff
  • University of Medical Sciences
Alok, K. (2014). Authentic leadership and psychological ownership: investigation of interrelations. Leadership & Organization Development Journal35(4), 266-285.
Alshammari, A., Almutairi, N. N., & Thuwaini, S. F. (2015). Ethical leadership: The effect on employees. International Journal of Business and Management10(3), 108-116.
Asiamah, N. (2017). The nexus between health workers’ emotional intelligence and job performance: controlling for gender, education, tenure and in-service training. Journal of Global Responsibility8(1), 10-33.
Avolio, B. J. (2010). Pursuing authentic leadership development. Handbook of leadership theory and practice17(1), 739-765.
Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The leadership quarterly16(3), 315-338.
Avolio, B. J., & Mhatre, K. H. (2012). Advances in theory and research on authentic leadership. In The Oxford handbook of positive organizational scholarship,(pp. 773-783), Oxford: Oxford University Press.
Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The leadership quarterly15(6), 801-823.
Azanza, G., Moriano, J. A., Molero, F., & Lévy Mangin, J. P. (2015). The effects of authentic leadership on turnover intention. Leadership & Organization Development Journal36(8), 955-971.
Cameron, K. S., & Winn, B. (2012). Virtuousness in organizations. In The Oxford handbook of positive organizational scholarship, (pp. 231-243), New York: Oxford University Press.
Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The leadership quarterly16(3), 343-372.
Gotsis, G., & Grimani, K. (2015). Virtue theory and organizational behavior: an integrative framework. Journal of Management Development34(10), 1288-1309.
Hackett, R. D., & Wang, G. (2012). Virtues and leadership: An integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspectives on virtues. Management Decision50(5), 868-899.
Jalalkamali, M., Ali, A. J., Hyun, S. S., & Nikbin, D. (2016). Relationships between work values, communication satisfaction, and employee job performance: The case of international joint ventures in Iran. Management Decision54(4), 796-814.
Johari, J., & Yahya, K. K. (2016). Job characteristics, work involvement, and job performance of public servants. European Journal of Training and Development40(7), 554-575.
Joo, B. K., & Nimon, K. (2014). Two of a kind? A canonical correlational study of transformational leadership and authentic leadership. European Journal of Training and Development38(6), 570-587.
Khilji, S. E., Keilson, B., Shakir, F. Y., & Shrestha, B. K. (2015). Self, follower, organization and the context–a cross cultural view of authentic leadership. South Asian Journal of Global Business Research4(1), 2-26.
Kinnunen, U., Feldt, T., & Mauno, S. (2016). Authentic leadership and team climate: testing cross-lagged relationships. Journal of Managerial Psychology31(2), 331-345.
Kinsler, L. (2014). Born to be me... who am I again? The development of authentic leadership using evidence-based leadership coaching and mindfulness. International coaching psychology review9(1), 92-105.
Malik, N., & Dhar, R. L. (2017). Authentic leadership and its impact on extra role behaviour of nurses: The mediating role of psychological capital and the moderating role of autonomy. Personnel Review46(2), 277-296.
Mohsenin, Sh. and Esfidani, M.R. (2014). Structural equations based on partial least squares approach using software PLS Smart (Educational and Applied), Tehran: Mehraban Book Publishing. [In Persian]
Neubert, M. J. (2011). Introduction: The value of virtue to management and organizational theory and practice. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration28(3), 227-230.
Nichols, T. W., & Erakovich, R. (2013). Authentic leadership and implicit theory: a normative form of leadership?. Leadership & Organization Development Journal34(2), 182-195.
Palanski, M. E., & Vogelgesang, G. R. (2011). Virtuous creativity: The effects of leader behavioral integrity on follower creative thinking and risk taking. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration28(3), 259-269.
Palanski, M. E., Cullen, K. L., Gentry, W. A., & Nichols, C. M. (2015). Virtuous leadership: Exploring the effects of leader courage and behavioral integrity on leader performance and image. Journal of Business Ethics132(2), 297-310.
Palanski, M. E., Kahai, S. S., & Yammarino, F. J. (2011). Team virtues and performance: An examination of transparency, behavioral integrity, and trust. Journal of Business Ethics99(2), 201-216.
Rego, A., Júnior, D. R., & e Cunha, M. P. (2015). Authentic leaders promoting store performance: the mediating roles of virtuousness and potency. Journal of Business Ethics128(3), 617-634.
Semedo, A. S. D., Coelho, A. F. M., & Ribeiro, N. M. P. (2016). Effects of authentic leadership, affective commitment and job resourcefulness on employees’ creativity and individual performance. Leadership & Organization Development Journal37(8), 1038-1055.
Shamir, B. & Eilam, G. (2005), What’s your story? A life stories approach to authentic leadership development, Leadership Quarterly, 16(3), 395-417.
Sparrowe, R. T. (2005). Authentic leadership and the narrative self. The leadership quarterly, 16(3), 419-439.
Srivastava, A. P., & Dhar, R. L. (2016). Authentic leadership for teacher’s academic optimism: moderating effect of training comprehensiveness. European Journal of Training and Development, 40(5), 321-344.
Srivastava, A. P., & Jaiswal, D. (2015). Leaders' positive expectations and subordinate performance: A study of academic professionals. South Asian Journal of Management, 22(3), 7-27.
Steffens, N. K., Haslam, S. A., Kerschreiter, R., Schuh, S. C., & van Dick, R. (2014). Leaders enhance group members' work engagement and reduce their burnout by crafting social identity. German Journal of Human Resource Management28(1-2), 173-194.
Swalhi, A., Zgoulli, S., & Hofaidhllaoui, M. (2017). The influence of organizational justice on job performance: The mediating effect of affective commitment. Journal of Management Development36(4), 542-559.
Valaei, N., & Jiroudi, S. (2016). Job satisfaction and job performance in the media industry: A synergistic application of partial least squares path modelling. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics28(5), 984-1014.
Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management34(1), 89-126.
Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010). Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. The leadership quarterly21(5), 901-914.
Watson, C. (2013). How (and why) to avoid making rational decisions: Embracing paradox in school leadership. School Leadership & Management33(3), 256-269.
Wickramasinghe, G. L. D., & Wickramasinghe, V. (2016). Effects of continuous improvement on shop-floor employees’ job performance in lean production: the role of lean duration. Research Journal of Textile and Apparel20(4), 182-194.
Xu, B. D., Zhao, S. K., Li, C. R., & Lin, C. J. (2017). Authentic leadership and employee creativity: testing the multilevel mediation model. Leadership & organization development journal38(3), 482-498.
Yang, C. L., & Hwang, M. (2014). Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction. Chinese Management Studies8(1), 6-26.