ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به دنبال شناسایی ادراک­های مثبت و منفی است که مشتریان به تخفیف ارایه شده در فروشگاه­ها نسبت می­دهند. با شناخت ادراک­ها می­توان به مدیریت آن­ها پرداخت و ادراک­های مثبت را تقویت و ادراک­های منفی را بهبود نمود تا به تخریب ارزش منجر نشود. این پژوهش ابتدا با استفاده از فراترکیب و سپس برای شناخت ادراک­های مصرف­کنندگان از تخفیف با 17 مصرف­کننده و به منظور مدیریت بهبود ادراک­های منفی تخریب­کننده ارزش و ارتقا ادراک­های مثبت ایجاد­کننده ارزش با 14 نفر از مدیران و خبرگان مصاحبه­های عمیق انجام شد. با استفاده از تحلیل تم مصاحبه­های عمیق با مصرف­کنندگان، ادراک­های آنان استخراج و با نتایج فراترکیب مقایسه و ترکیب شد. بدین منظور مصاحبه­ها برای کد­گذاری وارد نرم­افزار مکس­کیو­دی­اِی شدند، پس از کد­گذاری در مرحله دوم 128 کدِ متمایز شناسایی شد. از بین کد­های شناسایی شده، کدِ عدم­کیفیت (15 ارجاع)، خرید بهینه (11ارجاع)، حس خوشایند (9 ارجاع) و حقه و فریب­دهنده (7 ارجاع)، بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع داشتند. در مرحلة بعد کد­ها در قالب 45 تم فرعی و در نهایت تم­ها در 9 تم اصلی تقسیم­بندی شدند. همچنین از بین کد­های شناسایی شده با مدیران بازاریابی و فروش و خبرگان برای مدیریت ادراک­ها، تخفیف حجمی (8 ارجاع)، مرجوعی کالا (8 ارجاع)، ذکر سود در فاکتور (7ارجاع) و خرید آنلاین (6 ارجاع)، بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework of Consumer Perceptions of Discounts and Perceptions Management of Value Creative and Value Destruction

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rostami 1
  • Mohsen Nazari 2
1 PhD student, of Business Management ,Management Faculty , Alborz Pardis, University Of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate professor, Management department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify positive and negative perceptions of consumers about store discounts. Identifying customer perceptions can facilitate its management and enhance positive perceptions and improve negative perceptions. This study was initially carried out using a Meta-Synthesis method. And then we interviewed 17 consumers to understand consumer perceptions of discounts. In-depth interviews were also conducted with 14 executives and experts to manage the improvement of negative perceptions of value Destruction and promote positive perceptions of value creation.   Using thematic analysis of in-depth interviews with consumers, their perceptions were extracted and compared with Meta-Synthesis results. The Interviews were introduced to MAXQDA software for coding. After coding process, in the second step, 128 codes were identified. From the referral point of view, poor quality code (15 referrals), optimum purchase (11 referrals), pleasant sense (9 referrals), tricks and deceit (7 referrals), production with in-store price tag (7 referrals), regret and sense of shame (4 references), were most important based on their referral frequencies. In the next step, the codes were divided into 45 Sub themes and finally themes into 9 Main themes. From the referral point of view in the third phase, Volume discount (8 referrals), Return of Goods (8 referrals), Mention the profit on the purchase invoice (7 referrals) and Online shopping (6 referrals), were most important based on their referral frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discount Perceptions
  • Value Creative
  • Value Destruction
  • Pricing
  • Meta-Synthesis Method
Aydinli, A., Bertini, M. & Lambrecht, B. (2014). Price Promotion for Emotional Impact. Journal of Marketing, 78, 80 –96.
Bhanot, S. (2018). A study on impact of discount the mindset of people while shiopping. Site college of management studies.
Biswas, Abhijit, Bhowmick, Sandeep, Guha, Abhijit, & Grewal, Dhruv. (2013). Consumer evaluations of sale prices: role of the subtraction principle. Journal of Marketing, 77(4), 49-66.
Carlson, J. & Kukar-Kinney, M. (2018). Investigating discounting of discounts in an online context: The mediating effect of discount credibility and moderating effect of online daily deal, Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 153–160.
Chilton, S. M., Jones-Lee, M. W. & Metcalf, H.R. T. (2017). Evidence of variable discount rates and non-standard discounting in mortality risk valuation, Journal of Environmental Economics and Management, 82 (4), 152-167.
Compeau, Larry D. & Grewal, Dhruv. (1998). Comparative price advertising: An integrated review. Journal of Public Policy and Marketing, 17, 257–273.
Colla, E. (2003). International expansion and strategies of discount groceryre tailers: the winning models. International. Journal of Retail & Distribution Management, 31(1), 55–66.
Darke, p. & Chung, c. (2005). Effects of pricing and promotion on consumer perceptions: it depends on how you frame it, Journal of Retailing 81 (1) 35–47.
DelVecchio, D. & Puligadda, S. (2012). The effects of lower prices on perceptions of brand quality: a choice task perspective, Pricing strategy & practice, 21(6), 465–474.
Fleurbaey, M. &  Zuber, S. (2015), Discounting, Risk and Inequality: A General Approach, Journal of Public Economics,128, 34-49.
Friestad, M., Wright, P. (1994). The persuasi on knowledge model: how people cope with persuasion attempts. Journal of Consumer Research, 21(1),1–31.
Giuliana, I. Alexandre, I. Vinicios, A. & Murillo, B. (2012). Iinfluence of Discount Price announcements on Consumer Behavior. FORM, 52 (6), 657-671.
Jensin, M. (2019).  Profitable pricing. Nazari, Mohsen; Rezai, Nexia. Publications Look at Knowledge.
Kim, K., Kim., S., Corner, G. & Yoon, S. (2019). Dollar-Off or Percent-Off? Discount Framing, Construal Levels, and Advertising Appeals, Journal of Promotion Management, 25(3), 314-327.
Krishnan, B., Dutta, S. & Jha, S. (2013). Effectiveness of Exaggerated Advertised Reference Prices: The Role of Decision Time Pressure. Journal of Retailing, 8 (1), 105- 113.
Lee, L. & Tasi, C. (2014). How Price Promotions Influence Postpurchase Consumption Experience over Time. Journal of consumer research, 40, 940- 960.
Lee, M. & Law, F. (2018). The discount framing in different pricing schemes: Combined versus partitioned pricing. Journal of Social Sciences, 4(1), 705-725.
Lehtima ̈ki, A., Monroe, K. & Somervuori, O. (2019). The influence of regular price level (low, medium, or high) and framing of discount (monetary or percentage) on perceived attractiveness of discount amount, 18 (1), 76–85.
Liang, w. & Corkindale, D. (2019). How eWord of Mouth valences affect price perceptions. nternational Journal of Market Research, 61(1), 50- 63.
Levy, M., Weitz, B.A. (2009). Retailing Management, seventh ed. McGraw-Hill, New York.
Nazari, M. & Mofidpour, C. (2017). The Influence of Price Related Feelings, Feelings, and Value Perception on the Tendency to Buy from Discount Stores, Tehran, Faculty of Management, University of Tehran.
Nazari, M. SHahhosseini, M. & Tabatabei, V. (2014). The Impact of Price Perceptions on Customer and Price Acceptance (Case Study: MTN Irancell Mobile Services). Business Management, 6 (2), 647-664.
Neuman, W. L. (2013). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches: Pearson education
Nusair, K., Yoon, H. & Naipaul, S. (2009). Effect of price discount frames and levels on consumers’ perceptions in low-end service industries, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22 (6), 814-835.
Ortmeyer, G., Quelch, S. J., A. & Salmon, W. (1991, Fall). Restoring credibility to retail pricing. Sloan Management Review, 55–66.
Palazon, M. & Delgado-Ballester, E. (2009). Effectiveness of Price Discounts and Premium Promotions, Psychology & Marketing, 26(12), 1108–1129.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Shen, B., Choi, T.M. & Chow, P.S. (2017). Brand loyalties in designer luxury and fast fashion co-branding. Journal of Business Research 81, 173–180.
Völckner, F. & Hofmann, J. (2007). The price-perceived quality relationship: a meta- analytic review and assessment of its determinants. Marketing Letters, 18(3), 181–196.
Wakefield, T. & Wakefield, L. (2018). Article an Examination of Construal Effects on Price Perceptions in the Advance Selling of Experience Services. Journal of Service Research, 21(2) 235-248
Zhou, J., Xu, X. & Shen, B. (2018). Selling luxury fashion to conspicuous consumers in the presence of discount sensitivity behavior, 25, 1763–1784.
Zielke, S. (2010). Causes Customers Ascribe to Low Prices in Discount Stores, Association for consumer Research, 37, eds. Margaret C. Campbell, Jeff Inman, and Rik Pieters, Duluth, MN: Association for Consumer Research, Pages: 352-358.
Zielke, S. (2014). Shopping in discount stores: The role of price-related attributions, emotions and value perception, Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 327–338.