پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی.

چکیده

در این پژوهش موانع پذیرش زنان در پُست‌های مدیریت آموزش و پرورش مورد مطالعه  قرار گرفته است. تعداد 211 نفر مدیر به عنوان نمونة آماری از بین کلیة مدیران مدارس متوسطه
و پیش‌دانشگاهی دخترانة استان مازندران انتخاب شدند. پنج سؤال تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع روانی به عنوان مانع پذیرش زنان در پُست‌های مدیریتی تلقی نمی‌شود.
امّا موانع سازمانی، خانوادگی، و اجتماعی - فرهنگی به عنوان موانع پذیرش زنان در پُست‌های مدیریتی شمرده ‌می‌شود. از بین موانع ذکر شده، مانع سازمانی به عنوان عمده‌ترین مانع پذیرش زنان‌
در پُست‌های مدیریت محسوب شده است. براساس نتایج تحقیق، پیشنهاد شد که مطالعة دقیق و علمی از موانع مختلف پیشرفت زنان در عرصه‌های مدیریت و اجرایی صورت گیرد. همچنین پیشنهاد شد
با ایجاد دوره‌های آموزشی مناسب، شرایط و فرصت لازم برای رشد و ترقی زنان فراهم گردد تا‌ آنها ‌‌نیز، مانند مردان، بتوانند شایستگیهای فردی، سازمانی و اجتماعی را به ظهور برسانند.

کلیدواژه‌ها