بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناس ارشد مدیریت.

چکیده

از آنجا که شریف‌ترین و بارارزش‌ترین و مهم‌ترین سرمایة هر سازمانی، منابع انسانی کارآمد
و توسعه‌یافتة آن سازمان می‌باشد و کلید اثربخشی سازمانها، منابع‌انسانی آن است، توسعه و بالندگی منابع انسانی، یکی از ضروریات حیاتی و اثربخشی سازمان می‌باشد. یکی از مهم‌ترین راههای بِه‌سازی و توسعة منابع انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می‌شود.‌ آموزشی‌ که ‌به ‌صورت
یک سیستم فعال و مستمر برنامه‌ریزی شده و اصول آموزش ضمن خدمت در آن به درستی مراعات گردد. یکی از اصول ضروری هر سیستم آموزشی، نیازسنجی آموزشی می‌باشد. در واقع نیازسنجی یکی از مؤلفه‌های مهم و لازم در فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی است. تحقیق حاضر به نیازسنجی آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی در کشور ما ـ ایران ـ می‌پردازد. منظور از مؤسسه‌‌های انتشاراتی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی هستند که رسماً از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دریافت کرده‌اند.
مؤسسه‌های مذکور سالانه صدها عنوان کتاب منتشر می‌کنند و در جهت اعتلای فرهنگ مکتوب کشور فعال هستند. با توجه به فرضیة تحقیق که اصولاً همواره با رشد تکنولوژی و گذر از مراحل نشر سنتی بویژه با گسترش نشر الکترونیک نیاز به آموزش همواره برای کارکنان این صنعت
وجود دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده و از طریق پرسشنامه نیازهای
آموزشی تخصصی کارکنان که در سازمان‌های فوق اشتغال دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها