بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین جوّ سازمانی حاکم بر مدارس با رضایت شغلی معلمان مدارس شهرستان ماسال بوده است.
نوع‌ تحقیق، به طور اعم از تحقیق کاربردی و به طور اخص تحقیق پیوستگی دو متغیر اسمی یا‌ تربیتی است. در این تحقیق از پرسشنامه بازنگری شده توصیف جوّ سازمانی مدارس ابتدایی OCDQ-RE
و پرسشنامة «رضایت شغلی از دانشگاه مینه سوتا» استاندارد شده در ایران استفاده شده است.
به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه‌ها، فرض بر روایی آنها بوده است. مضافاً این که روایی پرسشنامه جوّ سازمانی از طرف محققین مختلف و مجلات علمی مورد استفاده قرار گرفته و روایی پرسشنامه رضایت شغلی نیز تأیید شده است.
پایایی پرسشنامه‌ها با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ در مطالعة جانبی (پایلوت) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیلی داده‌ها از روش آمار توصیفی به منظور خلاصه و طبقه‌بندی داده‌ها، تعیین فراوانی پاسخ‌ها، میانگین و درصدگیری و پاسخ به سؤالات تحقیق از ضرایب پیوستگی مبتنی X2 نظیر خی‌ دو و V کریمر استفاده شده است. یافته‌های تحقیق با توجه به سؤالات تحقیق به شرح زیر است:
1-        بین جوّ سازمانی حاکم بر مدارس (باز، متعهد، بیگانه، بسته) با میزان رضایت شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود دارد.
1-1-  بین جوّ سازمانی باز مدارس و میزان شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود دارد. V کریمر محاسبه شده نشان می‌دهد که بین جوّ سازمانی باز و رضایت شغلی معلمان شدّت پیوستگی متوسط است.
 1-2-  بین جوّ سازمانی متعهد مدارس و میزان رضایت شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود دارد. V کریمر محاسبه شده نشان می‌دهد که بین جوّ سازمانی متعهد و رضایت شغلی معلمان شدت پیوستگی برقرار است.
1-3-  بین جوّ سازمانی بیگانه و میزان رضایت شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود دارد.V کریمر محاسبه شده نشان می‌دهد که بین جوّ سازمانی بیگانه و رضایت شغلی معلمان شدت پیوستگی ضعیف برقرار است.
1-4-  بین جوّ سازمانی بسته و میزان رضایت شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود دارد. V کریمر محاسبه شده نسان می‌دهد که بین جوّ سازمانی بسته و رضایت شغلی معلمان شدت پیوستگی متوسط برقرار است.
1-5-  بین جوّ سازمانی و جنسیت رابطة معنی‌دار وجود ‌دارد.V کریمر محاسبه شده نشان‌می‌دهد‌ که بین جوّ سازمانی و جنسیت شدت پیوستگی متوسط برقرار است.
1-6-  بین جنسیت و رضایت شغلی معلمان رابطة معنی‌دار وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها