مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی.

چکیده

هدف مقاله‌، تعیین مکان مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب است. از آنجا که مکان مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و وصول حقوق دولت از اهمیت زیادی برخوردار است‌، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یک روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره است برای تعیین مناسب‌ترین مکان برای امور بهره‌برداری جدید استفاده گردید. این مقاله روش AHP را در انتخاب مکان جدید امور بهره‌برداری آب در استان مازندران نشان می‌دهد. مدل‌AHP چهارچوبی ارائه‌می‌دهد تا به مدیران در تحلیل عوامل کمی و کیفی مختلف مکان‌یابی امور‌, ارزیابی مکانهای مختلف امور, و انتخاب مناسب‌ترین مکان برای امور کمک ‌نماید. اصول اولیة ‌AHP تطبیق ترجیحات‌ تصمیم‌گیرنده با مشخصات مکان امور است. به همین منظور ابتدا عوامل کمی و کیفی مؤثر در تصمیم‌گیری با استفاده از نظر‌سنجی از کارشناسان و متخصصان صنعت آب مشخص گردید. سپس مکانهای مورد‌نظر بالقوه تعیین و از میان‌آنها, پنج‌مکان رقیب براساس تأمین نیازمندیهای‌‌ کلی مشخص شد
و در ادامه فرایند، مکانها بر اساس عوامل کمی و کیفی مورد ارزیابی قرارگرفت و مناسبترین مکان به ترتیب اولویت مشخص ‌گردید. و در آخر با استفاده از نرم‌افزارEXPERT CHOICE ‌ , تحلیل حساسیت انجام شد و نتایج مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها