بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375»

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه مازندران

چکیده

مقالة حاضر رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام را در ایران در فاصلة سالهای 1370-1375
به طور ماهانه، فصلی و سالانه از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد. از آن جایی که برآورد الگوی رگرسیونی از طریق حداقل مربعات معمولی نیازمند این است که متغیرهای موردنظر پایدار باشند، در مقاله حاضر ابتدا با ارائة آزمون ریشة واحد (آزمون دیکی فولر) پایدار بودن متغیرهای فوق مشخص گردید و سپس رابطة میان تورم و بازده واقعی سهام به دو روش غیرمستقیم و اثر مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.
رابطة تورم و بازده واقعی سهام که به روش غیرمستقیم (اثر زنجیره‌ای) به طور‌ فصلی ‌مورد ‌بررسی قرار گرفت و از نظر آماری معنی‌دار نبوده است ولی نتیجة تحقیق در مورد ارتباط این دو متغیر فوق که به روش مستقیم به طور ماهانه، فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفت،
نشان می‌دهد که رابطه این دو متغیر مثبت می‌باشد. به عبارت دیگر با افزایش تورم بازده واقعی سهام نیز افزایش یافته است؛ بنابراین در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصلة زمانی 1370-1375 سهام به عنوان سپر تورمی عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها