تفاوتهای فردی در آموزش زبان

نویسنده

چکیده

این مقاله به نحوة برخورد مدرس زبان با تفاوتهای فردی زبان‌آموزان می‌پردازد. در بخش اول برخی‌از مهمترین تفاوتهای فردی به طور خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد.
در بخش دوم دو روش جهت برخورد با مسأله بررسی می‌شود.
به طور اخص، این مقاله به این موضوع می‌پردازد که معلمی که تقاوتهای فردی را در تدریس خود مدّنظر قرار می‌دهد آیا باید تدریس خود را با زبان‌آموز منطبق و زبان‌آموز را با یادگیری منطبق سازد
و یا این دو روش را با یکدیگر ترکیب کند.

کلیدواژه‌ها