تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ادراک از عدالت سازمانی بر روی رضایت از جبران خدمات است. بدین منظور پس از مروری  بر ادبیات این مفاهیم، رابطه بین آنها با روش پیمایشی و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، در نمونه ای از کارکنان یک سازمان دولتی مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین تأثیر ابعاد سه‌گانه عدالت سازمانی(عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای) بر روی ابعاد چهارگانه رضایت از جبران خدمات(رضایت از میزان حقوق، رضایت از افزایش حقوق، رضایت از مزایا و رضایت از ساختار و نحوه پرداخت حقوق) مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان می‌دهدکه ادراک از عدالت سازمانی با رضایت از جبران خدمات رابطه مثبت و قوی دارد. همچنین هر سه بعد عدالت سازمانی با رضایت از جبران خدمات رابطه مثبت دارند که از این میان بیشترین همبستگی بین عدالت توزیعی و رضایت از جبران خدمات وجود دارد. همچنین در این پژوهش با تقسیم‌بندی ابعاد رضایت از جبران خدمات به ابعاد مبتنی بر ستاده(رضایت از میزان حقوق، رضایت از افزایش حقوق و رضایت از مزایا) و ابعاد مبتنی بر رویه(رضایت از ساختار و نحوه پرداخت حقوق)، رابطه قویتر عدالت توزیعی با ابعاد مبتنی بر ستاده رضایت از جبران خدمات اثبات شد. در حالی که تأثیر بیشتر عدالت رویه‌ای و مراوده‌ای بر ابعاد مبتنی بر رویه رضایت از جبران خدمات اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها