تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تببین  رابطه بین کارراهه شغلی وتعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده، 70 نفر  عضو هیات علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه کارراهه شغلی بر پایه مدل شاین و پرسشنامه تعهد سازمانی بر پایه مدل می یر و آلن استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده است و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه کارراهه شغلی 894%=α و پرسشنامه تعهد سازمانی 933%=α استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل واریانس چندگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: بین شایستگی فنی_کارکردی و شایستگی مدیریت عمومی و کل مولفه های تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین مولفه های شایستگی فنی_کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خود مختاری-استقلال، چالش محض و سبک زندگی، پیش بینی کننده معنی دار ابعاد تعهد سازمانی هستند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که تاجایی که ممکن است افرادی که دارای لنگر شایستگی فنی _ کارکردی هستند در پست های مدیریتی از آنها استفاده نشود و برای انتخاب مدیران از کسانی که دارای لنگر شایستگی مدیریت عمومی هستند به کار گرفته شود

کلیدواژه‌ها