ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

استفاده از ابزارهایی تحت عنوان امتیاز بندی مشتریان باعث می‌شود سازمان بیشترین تلاش خود را برای شناسایی، جذب و حفظ مشتریان با سودآوری بیشتر متمرکز کند. ارزش طول عمر مشتری، می‌تواند به عنوان ملاک ارزش‌گذاری مشتریان، چارچوب مناسبی برای این کار باشد. هدف اصلی از این مقاله ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش‌بندی مشتریان در صنعت بانکداری خرد به کمک مدل مرجع RFM می‌باشد. این تحقیق بر اساس متدولوژی مشهور CRISP_DM شکل گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و بعد از ارائه مدل، بخش بندی و رتبه بندیی بر روی اطلاعات حساب جاری تعدادی از مشتریان یکی از بانک های خصوصی با استفاده از مدل ارائه شده و مدل مرجع انجام شده و  برتری مدل ارائه شده نسبت به مدل مرجع، به کمک تابع کیفیت خوشه‌ها نشان داده می‌شود. در نهایت نمونه‌ای از کاربرد بخش‌بندی مشتریان جهت تحلیل رفتار مشتریان هر بخش و استراتژی‌های پیشنهادی  ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها