اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراهم آوردن چارچوبی برای ارتقای اثربخشی پیاده سازی برنامه های استراتژیک است. دو پرسش اصلی این پژوهش اختصاص به چیستی موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک و نیز چگونگی تعامل این موانع با پیاده سازی استراتژی دارد. بدین منظور پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و گردآوری مهمترین موانع مورد استناد، پرسشنامه ی پژوهش طراحی گردید و به منظور بررسی های آماری در اختیار نمونه ای به حجم 112 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های تولیدکننده ی دارو که در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عضویت دارند، قرار گرفت. روش نمونه گیری مورد استفاده برای انتخاب این افراد، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. پس از دسته بندی موانع به وسیله ی تحلیل عاملی اکتشافی در پنج گروه عوامل عملیاتی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی، روابط ساختاری مدل پژوهش با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری آزمون شد. نتایج نشان می دهد مدل پژوهش در سطح قابل قبولی از برازندگی قرار دارد و از میان پنج مولفه ی شناسایی شده برای مدل، عوامل ساختاری بیشترین تاثیر و عوامل ارتباطی کمترین تاثیر را بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت دارو دارند.

کلیدواژه‌ها