طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار سیستم های اطلاعاتی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان

چکیده

مدیریت سرمایه های دانشی و توانایی های ذهنی سازمان و مفاهیم راهبردی مربوط به آن، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته اند. در سازمانهای دانش بنیان مهمترین سرمایه سازمان، دانش بوده و موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در ایجاد، کسب و بهره گیری و انتقال دانش و سرمایه های دانشی بستگی دارد. از این رو سازمان ها برای اینکه بتوانند از فرصت های پیش آمده در محیط پویای کنونی استفاده کرده و مزیت رقابتی کسب کنند، باید منابع دانشی و توانایی های ذهنی خود را به صورت اثر بخش مدیریت کنند. آلبرخت (2010)، هوش سازمانی را تحت عنوان «بکارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی»، تعریف نموده است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بر اساس مولفه های سازمان های دانش بنیان می باشد. واحد تجزیه و تحلیل و جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سطح استان لرستان می شود. حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تائیدی، تعداد اعضای نمونه  330 نفر تعیین شده است. تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل، نشان می دهد که 46 درصد  از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه هوشمندی سازانی تبیین می شود. همچنین جوامع دانشی و استراتژی های دانش با ضرایب اثر 29/. و 25/. به ترتیب مهم ترین مولفه های اثر گذار  بر هوشمندی سازمانی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها