شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار ،گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدلی جهت تعیین عوامل موثر بر برند سازی فردی کارآفرینان شهر اصفهان ‌می­­­­­­­­­‌‌­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌­­­­­­­­­­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد این پژوهش با توجه به هدف توسعه ای و از نظر روش بنیادی- اکتشافی می‌باشد که به شیوه‌‌‌‌‌‌ی کیفی ‌‌انجام شده است. جامعه آماری شامل برند‌های فردی در زمینه کارآفرینی شهر اصفهان می‌باشد که تعداد 18 نفر به عنوان نمونه به روش هدفمند و با رعایت قاعده اشباع انتخاب شدند که ابزار جمع آوری داده‌ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته است. یافته‌های پژوهش نشان داد دو دسته عوامل درونی و بیرونی بر برند سازی فردی کارآفرینان شهر اصفهان موثر  است. عوامل درونی شامل عوامل ظاهری، شخصیتی و شایستگی می­باشد که از خود فرد ناشی شده و محیط بیرون در آن نقشی ندارد ولی عوامل بیرونی شامل عوامل اجتماعی، خانوادگی و سازمانی بوده است که ریشه در محیط بیرون دارد و همچنین برند فردی سه دسته پیامد شامل پیامد فردی، اجتماعی و سازمانی را شامل ‌می‌‌شود. اگر فرد از پیامد­ها استفاده کند منافع فردی، اگر جامعه از آن منتفع گردد منافع اجتماعی و اگر سازمان را شامل شود پیامد سازمانی شناخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amani Beni 1
  • Ali Nasr Isfahani 2
  • Ali Shaemi Barzoki 2
  • Hadi Teymouri 2
1 PH.D.candidate, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model to  determine factors effecting on formation of personal brand between entrepreneurs in Isfahan city.This research is a kind of developing research based on the goal and based on the method is a  basic-exploratory research that is done in a qualitative manner. The statistical population of the research includes 18 personal brands of entrepreneurs in Isfahan city that had been selected in the purposeful sampling and with attention to  the saturation rule. The method of data collection is interview.The findings of the research in the qualitative section indicate that two categories of internal factor and external factors have influenced the formation of personal brand among entrepreneurs in Isfahan. Internal factor consist of apparent, personality and competency factor that arise from person and is not related to the invironment. External  factors consist of social, organizational and familial factor that rooted in environmental factor. Also, Personal brand consist of individual, organizational and social outcomes. If the outcome related to person is as an individual out come, and if is related to organization is know as organizational and if it is related to environment is call as environmental factor. Findings in the quantitative part of the research show that internal factor and external factors with impact factor of 52. and 54.  have influenced the formation of personal brand and personal brand. Personal brand  with impact factor of .58 influenced on personal brand outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Personal Brand
  • Personal Brand Outcome
  • Entrepreneur
  • Business
Ahmadi, R. (2019). Investigating the relationship between personal branding and individual    communication case study athletes, sport management. 4(2), 26-41. (In Persian)
Alizadehari, H. Salehardestani, A. & HaghighatMonfared, J .(2016). Investigatinf the effect of personal brand on organizationalbrand develipement case study central branches of Mellat bank.National conference of management and global economy.Tehran,Iran. (In Persian)
Allen, P. (2016). Building your brand via social media. sportsturf, Journal of Marketing, 27(9), 20-26.                    
Asgari, N. (2019). Introducing a Model of Meritocracy and Developing Competencies of Sale Managers in Distribution Industry. Journal of Business Management, 11(3), 485-504. (In Persian)
Azizi, M. Bahadorifar,S. & Ekhlasi, A. (2017). Develope a  personal branding model of business coacher base on grounded theory ,brand management 3(3), 23-41. (In Persian)
Barnett, C. (2017). Managing your personal ‘brand’ online, Journal of Marketing, 16(3), 78-90.
Braun, v; & Clarke, v. (2014). using thematic analysis in psychology .qualitative research in psychology journal, 15(9) 143 -165.
Chidi, G. (2014). Missed opportunities in personal branding: Finding solutions through luxury branding. Master's thesis. Hasselt University, USA.
Chang, Chia Yu. (2014).Visualizing brand personality and personal branding :case analysis on Starbucks and Nike's brand value co-creation on Instagram, MA (Master of Arts) thesis, University of Iowa.
Greyser.S. A. (1995). The cooperate brand identity and reputation matrix. The case of Nobel Prize. Journal of Brand Management. 2(4), 169-187
Crick, D; & Crick, J. M. (2016). Coopetition at the sports marketing/entrepreneurship interface: A case study of a Taekwondo organisation, Marketing Intelligence and Planning, 2(4), 169-187.
Florin, A. L.; Corina, A. I. & Constantin, S. (2015). The importance of the professional personal brand. The doctors` personal brand. 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, Procedia Economics and Finance13(9), 350–357.
Held, I. (2016). How to build personal brand to differentiate yourself and create demand for your services. Public Relations Review, 13(9), 137–146.
Hosseini, M., Dorri, B., Ghouchani, F., Hadizadeh,A. & Saemian,S. (2014). Explain the pattern of personal brand competency development, strategic management study 17(3) 93-112. ( In Persian)
Kim, L. (2018). Great Tips for Enhancing Your LinkedIn Profile .Journal of Brand , 45(5),72-90.
Kilenthong, P; Hultman, C. M;and Hills, G. E, (2016), entrepreneurial orientation as the determinant of entrepreneurial marketing behaviors, Journal of Small Business Strategy, 12(1),176-198.
Lauren I. Labrecque, Ereni Markos & George R. Milne (2011). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing 25 (2) 37–50.
Lorino, P & Mourey, D. (2013). The experience of time in the inter-organizing inquiry: A present thickened by dialog and situations, Scandinavian Journal of Management, 29(1), 48-62.
Morgan, M. (2011). Personal Branding: Create your Value Proposition. Strategic Finance journal, 3(6), 65-77.
Nolan, l.(2014).Review the impact of executive personal branding on non-profit perception and communications, Public Relations Review,  66 (3), 178-200.
Nahra, A. (2018). "entrepreneurs:, search processes and ethical challenges". Journal of Business Venturing. 21 (2): 23–41.
Newberry, C. (2019). How to Use Instagram for Business. Journal  of  Marketing. , 5(2).20-38.
Parhankangas, A. & Ehrlich, M. (2012). How entrepreneurs seduce business angels: An Impression Management approach, Journal of Business Venturing, 29(4), 543-564.
Reed, C.J. (2018). Personal branding mastery for entrepreneurs, evolve global publishing, New York. Journal of Marketing, 16(9), 18-28.
Ries, Al. & Trout, J, (2018), Positioning: The Battle for your Mind, Journal of Business, 12(3), 187-200.
Saemian,S. (2013).Investigating the effect of cultural on personal brand model based on personal competency , cultural management.  3(1) 131-153. . (In Persian)
Sharifzadeh, M.  Abdollahzadeh, Gh. Arabiyoun, A. (2014) Ethical pathology of entrepreneurship and business development a phenomenological approach (2014), entrepreneurship development 7(4) 589-611. . (In Persian)
Skorek, M. (2017). Brand and Person. Journal of Marketing Management, 27(2), 9-18.
Schwabel, Dan (2009) A Powerful Way to Achieve Brand Success. Academy of Management Review. 55(2), 245-371.
Sweetwood, M. (2017). A Powerful Personal Brand Will Make You Successful. Journal  of brand,16(2), 70 -73.
Thompson, H;Whiteside, L; & Sarah ,T. (2013). Developing an authentic personal brand using impression management behaviours: exploring female entrepreneurs, Experiences Journal of Business Venturing, 5(1), 29-36.
Zabojnik, R(2018), Personal branding and marketing strategies, European Journal of Science and Theology, , Vol.14, 54(4), 159-169.