نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی در عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرپذیری عملکرد شرکت­های بیمه از مدیریت استراتژیک منابع انسانی با درنظر گرفتن نقش میانجی گرایش به کارآفرینی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. متخصصان ارشد منابع انسانی، مدیران و سرپرستان شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دهند. داده­های تحقیق از طریق پرسشنامه­های استاندارد و از میان 117 نفر از اعضای جامعه تحقیق و به روش تصادفی طبقه­ای جمع­آوری شد. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. مدل مفهومی و فرضیه­های تحقیق با روش مدل­یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزارهای  SPSS و XLSTATE PLS  انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد شرکت­های بیمه در ابعاد عملکرد داخلی، عملکرد نسبت به رقبا و عملکرد شغلی وجود دارد و در این رابطه، گرایش به کارآفرینی نیز نقش میانجی ایفا می­کند. ضمن اینکه تاثیر مثبت و معنی­دار گرایش به کارآفرینی بر ابعاد عملکرد تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insurance Firms` Performance and the Effects of SHRM and Entrepreneurial Orientation; A Study in Insurance Firms` Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Sayedeh Sara Madani 2
1 Assistant professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`I University, Tehran, Iran.
2 MA student, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`I University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research aims to investigate the relationship between strategic human resource management and firms’ performance with the mediating role of entrepreneurial orientation in insurance firms listed in the Tehran stock exchange. By purpose, this research is an applied survey and methodologically is a descriptive study. The statistical population consists of the senior human resource experts, managers, and supervisors of insurance firms listed in the Tehran stock exchange. Research data was collected through standard questionnaires distributed straight- randomly among a sample of 117 respondents. The reliability of research tools was examined according to the Cronbach coefficient and composite reliability coefficients for each construct. Also, the construct validity of the research tool was tested through confirmatory factor analysis. Research conceptual framework and hypotheses were analyzed according to structural equation modeling via XLSTATE PLS. Findings indicate that there is a positive and significant relationship between strategic human resource management and insurance firms’ performance in its three dimensions as internal performance, job performance, and performance against competitors. Also, the mediating role of entrepreneurial orientation in the relationship between strategic human resource management and insurance firms’ performance in all of the three dimensions was confirmed. Meanwhile, the positive and significant effect of entrepreneurial orientation on performance dimensions was confirmed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Human Resource Management
  • Strategic Human Resource Management
  • Entrepreneurial Orientation
  • Insurance Firms
A`arabi, M. (2007). Strategic Human Resource Management, 1st Edition, Tehran: Office of Cultural Research. [In Persian]
Ahmadi, M., Esmaeili, R., & Norouzi, M. (2017). Investigating the effects of market orientation and entrepreneurial orientation on business performance with the moderating role of network capability in public banks. New Paradaigms in Intelligence in Management Conference, Tehran, Iran. [In Persian]
Akbari, P., Mohammadpour, S., & Ayati, M. (2015). Explaining organizational performance in the base of entrepreneurial orientation and intellectual capital. Productivity Management, 8(30), 115-134. [In Persian]
Ali, M., Lei, S., & Wei, X. Y. (2018). The mediating role of the employee relations climate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 115-122.
Aryanto, R., Fontana, A., & Afiff, A. Z. (2015). Strategic human resource management, innovation capability and performance: An empirical study in Indonesia software industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 874-879.
Bamberger, P. A., Biron, M., & Meshoulam, I. (2014). Human resource strategy: Formulation, implementation, and impact. Routledge.
Baron, R. A. (2007). Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: Entrepreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1/2), 167–182.
Bartram, T., Stanton, P., Leggat, S., Casimir, G., & Fraser, B. (2007). Lost in translation: exploring the link between HRM and performance in healthcare. Human Resource Management Journal, 17(1), 21-41.
Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89(4), 587-598.
Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. Academy of Management Journal, 39(4), 779-801.
Blomberg, A., Kallio, T., & Pohjanpaa, H. (2017). Antecedents of organizational creativity: drivers, barriers or both?. Journal of Innovation Management, 5(1), 78-104.
Borman, W.C., Ilgen, D.R., & Klimoski, R.J., (2003). Handbook of Psychology. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey.
Campbell, J. P. (1990). Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 687-732). Palo Alto, CA, US: Consulting Psychologists Press.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management—The social interaction perspective. International Journal of Information Management, 27(2), 104-118.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 101-115.
De Clercq, D., & Zhou, L. (2014). Entrepreneurial strategic posture and performance in foreign markets: The critical role of international learning effort. Journal of International Marketing, 22(2), 47–67.
Delery, J. E., & Shaw, J. D. (2001). The strategic management of people in work organizations: Review, synthesis, and extension. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 165-197.
Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation, 92, 1-18.
Gambetti, R. C., Graffigna, G., & Biraghi, S. (2012). The grounded theory approach to consumer-brand engagement: The practitioner's standpoint. International Journal of Market Research, 54(5), 659-687.
Garces-Galdeano, L., Larraza-Kintana, M., Garcia-Olaverri, C., & Makri, M. (2016). Entrepreneurial orientation in family firms: the moderating role of technological intensity and performance. International Entrepreneurship & Management Journal, 12(1), 27-45
Gavrea, C., Ilies, L., & Stegerean, R. (2011). Determinants of Organizational PEerformance: The Case of Romania. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6(2), 285-300.
Gupta, A. (2017). Entrepreneurship and Firm Growth: Review of Literature on Firm-level Entrepreneurship and Small-firm Growth. South Asian Survey, 22(1), 1–14.
Hayton, J. C. (2003). Strategic human capital management in SMEs: an empirical study of entrepreneurial performance. Human Resource Management, 42(4), 375–391.
Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15(1), 21–41.
Hinteregger, C. (2017). Integrating organisational culture and human resource management in the context of corporate entrepreneurship: a review and research agenda. International Journal of Business Environment, 9(2), 152-181.
Huang, Q., Liu, H., & Zhong, X. (2013). The impact of transitive memory systems on team performance. Information Technology & People, 26(2), 191 – 212.
Hughes, M., & Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36(5), 651-661.
Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.
Iqbal, A. (2019). The strategic human resource management approaches and organizational performance. Journal of Advances in Management Research, 16(2), 181-193.
Jiang, X., Liu, H., Fey, C., & Jiang, F. (2018). Entrepreneurial orientation, network resource acquisition, and firm performance: A network approach. Journal of Business Research, 87, 46-57.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2001). Improving firm performance through entrepreneurial actions: Acordia's corporate entrepreneurship strategy. Academy of Management Perspectives, 15(4), 60-71.
Lai, Y., Saridakis, G., & Johnstone, J. (2017). Human resource practices, employee attitudes and small firm performance. International Small Business Journal, 35(4), 470-494.
Li, J. J. (2005). The formation of managerial networks of foreign firms in China: The effects of strategic orientations. Asia Pacific Journal of Management, 22(4), 423-443.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135–172.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Enriching the Entrepreneurial Orientation Construct-A Reply to Entrepreneurial Orientation or Pioneer Advantage. The Academy of Management Review, 21(3), 605-606.
Mamun, A., Mohiuddin, M., Fazal, S. A., & Ahmad, G. B. (2018). Effect of entrepreneurial and market orientation on consumer engagement and performance of manufacturing SMEs. Management Research Review, 41(1), 133-147.
Marino, L., Strandholm, H., Steensma ,H. K., & Weaver, K.M. (2002). The moderating effect of national culture on the relationship between entrepreneurial orientation and strategic alliance portfolio extensiveness. Entre­preneurship Theory and Practice, 26(4), 145–160.
Mason, J. (2018). Entrepreneurship in knowledge-based services: opportunity and challenges for new venture, economic, and workforce development. Journal of Business Venturing Insights, 10, 1-12.
Matsuno, K., Zhu, Z., & Rice, M.P. (2014). Innovation process and outcomes for large Japanese firms: roles of entrepreneurial proclivity and customer equity. Journal of Product Innovation Management, 31(5), 1106-1124.
Messersmith, J. G., & Wales, W. J. (2011). Entrepreneurial orientation and performance in young firms: The role of human resource management. International Small Business Journal, 31(2), 115 –136.
Miles M.P., Munilla S.M., & Darroch J. (2009). sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5(1), 65-76.
Mokaya, S. O. (2012). Corporate entrepreneurship and organizational performance theoretical perspectives, approaches and outcomes. International Journal of Arts and Commerce, 1(4), 133-143.
Omri, A. (2018). Entrepreneurship, sectoral outputs and environmental improvement: International evidence. Technological Forecasting and Social Change, 128, 46-55.
Podolsky, M. (2018). The process of strategic work modeling: Drawing clear connections between organization strategy and human resource management practices. Organizational Dynamics, 47(1), 17-24.
Purcell, J., (1999). Best practice or best fit: chimera or cul-de-sac. Human Recourse Management Journal, 9(3), 26-41.
Ren, S., & Jackson, S. E. (2019). HRM institutional entrepreneurship for sustainable business organizations. Human Resource Management Review, In Press.
Rezghishirsavar, H. & Vali, M. (2019). Credit rating of customers using data envelopment analysis and discriminant analysis in fuzzy environment (Case atudy: a private banking leasing company). Iranian Journal of Insurance Research, 34(1), 23-41. (In Persian).
Sanchez, A. A., Marin, G. S., & Morales, A. M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 24(3), 138-148.
Schuler, R. S. (1992). Strategic human resources management: Linking the people with the strategic needs of the business. Organizational Dynamics, 21(1), 18-32.
Sok, P., Snell, L., Lee, W. J., & Sok, K. M. (2017). Linking entrepreneurial orientation and small service firm performance through marketing resources and marketing capability: A moderated mediation model. Journal of Service Theory and Practice, 27(1), 231-249.
Sparrow, P. (2019). A historical analysis of critiques in the talent management debate. BRQ Business Research Quarterly, 22, 160-170.
Stoner, J. A., Freeman, E., & Gilbert Jr, D. R. (1995). Management. 6th edition, by Prentice Hall. Inc Upper Saddle River, New Jersey, USA.
Swoboda, B., & Olejnik, E. (2014). Linking processes and dynamic capabilities of international SMEs: the mediating effect of international entrepreneurial orientation. Journal of Small Business Management, 54(1), 139-161.
Tajeddini, K., Martin, E., & Ali, A. (2020). Enhancing hospitality business performance: The role of entrepreneurial orientation and networking ties in a dynamic environment. International Journal of Hospitality Management, 90, 1-15.
Tang, G., Chen, Z., Wang, Y., & Chen, M. (2013). How Strategic Human Resource Management Facilitates Corporate Entrepreneurship: Evidence from China. Academy of Management Proceedings, 1, 152-167.
Welbourne, T. M., Johnson, D. E., & Erez, A. (1998). The role-based performance scale: Validity analysis of a theory-based measure. Academy of Management Journal, 41(5), 540-555.
Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
Wongrassam, G., & Simmons, J. E. (2003). Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model. Journal Measuring Business Excellence, 7(1), 14-28.
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T., & Kole, M. (2016). Strategic human resource management and firm performance: The mediating role of entrepreneurial orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 372-381.