مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 استاد، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 استادیار گروه پیشرفت اجتماعی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

سیاست‌گذاران برای رشد نیروی انسانی ماهر، نیازمند تحول در برنامه‌ها می‌باشند. بدین منظور، سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش در ایران تصویب گردید ولی تعیین مصادیق آن نیاز به تبیین و برآورد دارد. تحلیل محتوای سند تحول از منظر اقتصادی-حرفه‌ای و علمی-فناوری است. روش؛ مصادیق و مؤلفه‌های ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش، تحلیل محتوا گردیدند و از نرم‌افزار اتلس تی ای استفاده شد و با پرسشنامه، نظر هنرآموزان در باره اهداف تربیتی سند تحول در کتاب‌های تخصصی نظام جدید، برآورد گردید و آزمون نمونه‌های دوگانه، بر روی‌داده‌های کمی در نرم‌افزار SPSS اجرا شد. پژوهش برای اولین بار، به کشف معانی، اولویت‌ها، نگرش‌ها، شیوه‌های درک و سازمان‌یافتگی مفاهیم دست‌یافت و نشان داد که ازنظر خبرگان آموزشی هدف‌های ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری، در کتاب‌های تخصصی نظام جدید تا حد قابل قبولی برآورد می‌شود. مفاهیم حاصل از این پژوهش، نظیر کشف معانی، اولویت‌ها، نگرش‌ها، سازمان‌یافتگی، رشد و شایستگی‌های فنی و علمی، به مدیران فنی و حرفه‌ای کمک می‌کند تا زیر نظام‌های برنامه درسی در همه سطوح آموزش عمومی، فنی و مهارتی را طراحی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Transition Management of Technical and Vocational Education in the Economics- Vocational and Sciences-Technology Fields

نویسندگان [English]

  • Sorur Sefidgar 1
  • Alireza Ali Ahmadi 2
  • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani 3
1 Ph.D. Student in Technology Management, Faculty of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
2 Professor, Department of Information Technology, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Social Engineering, Engineering Progress School, Iran University of Science and Technology, Tehran
چکیده [English]

Background; Policymakers need to change plans to grow skilled manpower. For this purpose, the document of the fundamental transformation of education in Iran was approved, but determining its examples needs to be explained and estimated. Purpose of the research; Content analysis of the transformation document is from an economic-professional and scientific-technological perspective. Method; Examples and components of economic-professional and scientific-technology fields of the document of fundamental change in education and training were analyzed, the content was used, and ATLAS.TI software was used. The dual sample test was performed on quantitative data in SPSS software. findings; For the first time, the research revealed the meanings, priorities, attitudes, methods of understanding, and organization of concepts and showed that according to educational experts, the goals of economic-professional and scientific-technological fields in the specialized books of the new system are estimated to an acceptable level. Be. Result; The concepts of this research, such as: discovering meanings, priorities, attitudes, organization, growth, and technical and scientific competencies, help technical and professional managers to design curriculum subsystems at all levels of general, technical, and skill education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Curriculum Management
  • Fundamental Transformation Document Content Analysis
  • Policymakers
  • Technical and Vocational Education
Adib, Y. Ebrahimi Herestani, A. Rezapour, Y. & Toghyani, M. (2016). Investigating the religious foundations of the desired model of economic education curriculum based on resistance economics. The Approach of the Islamic Revolution, 10(36), Fall 2016. (In Persian)
Ahmadi, H. &Karimi, S. (2016). Components of professional ethics in universities. National Congress of Higher Education of Iran. (In Persian)
Amiri. A. (2002). Investigating the employment status of trainees of the Technical and Vocational Education Organization and estimating the pattern of factors affecting it (field survey of Tehran). Journal of Planning and Budgeting, 2002, 9 (5): 47-74. (In Persian)
Amiri Farah Abadi, G. Abolghasemi, M. & Ghahramani, M. (2016). 124TPathology of Policy Research Process in Iranian Higher Educations System; A Qualitative Study, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 4(32), 1- 10. (In Persian)
Baker, D. E. (2011). The Effects of Student Coaching in College: An Evaluation of a Randomized Experiment in Student Mentoring. Stanford University School of Education.
Bathaei, SS. Paykhasteh, P. & Alam Beygi.A. (2017). Assessing the competencies required for the development of sustainable entrepreneurship in agricultural higher education. Journal of Agricultural Education Management Research, spring 2017. No. 40: 31-43. (In Persian)
Belash, F. & Saadattalab.A. (2017). the role and application of information literacy in the institutionalization of information and communication technology in higher education. Educational research. Fall and winter 2017, (4) 132-111. (In Persian)
Craig Rusbult, P. (2017). Practical Thinking Skills for Everyday Life. University of Wisconsin-Madison: Curriculum & Instruction, Science Education also Masters Degrees in Chemistry and History of Science.
Educational Research and Planning Organization. (2016). Teacher's Guide to Thinking and Lifestyle. Tehran: General Office for Supervision of Publication and Distribution of Educational Materials. (In Persian)
Fancsali, M. S.R.K. (2015). Social, Emotional, and Affective Skills for College and Career Success. Change The Magazine of Higher Learning.
Grand-Clement, A. D. (2017). Digital learning Education and skills in the digital age. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK
Faraj Pahlo, AH. & Karimi. O. (2017). Designing and testing a model for evaluating the knowledge-creating environment (knowledge creation) in Islamic research centers. Journal of Information Research and Public Libraries 21 (1), 127-151. (In Persian)
Ismaili Salom Mahalla, F. Kurd Naeij, AA. Hosseini, SHKH. & Adel Azar. (2018). Designing a Strategic Transformation Model in Hierarchical Organizations: A Data Theory Approach. Journal of Executive Management, 10 (20): 67-95. (In Persian)
Kandahari, A. (2018) Economic education of students in different nations, Tehran, Avae Noor. (In Persian)
Khamenei, SA. (2018). Leadership statements in a group meeting of cultural figures. General policies to change the country's education system. (In Persian) http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22421
Lans, T. &. (2014). learning apart and together: towards an integrated competence. Journal of Cleaner Production, 2014. (62): 37 – 47.
Ministry of Education. (2017) Curriculum of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
Mohammadiyan, B. (2014). National curriculum, under the document of fundamental change. Growth of primary education, October 2014, 18(1). (In Persian)
Mohammadi Pouya. F. & Salehi, A. (2015). Analyzing the content of the Holy Quran based on the concept of critical thinking. Bi-Quarterly Journal of Educational Sciences from the Perspective of Islam, Second Year, fall and Winter 2015, 2 (3): 25-49. (In Persian)
Qlami, M. (2016). Content analysis of articles in the Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 2016, 11 (1): 29-38. (In Persian)
Qasemzadeh, A. Salehi Imran, Ib. (2013). Assessing general skills related to the quality of technical and vocational education from the perspective of stakeholders. Bi-Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, fall and winter 2013. 2 (4): 23-41. (In Persian)
Rahdari, M. Nasr, AR. Nili, MR. & Turk Ladani, B. (2016).Evaluation of professional skills and employment status of IT engineering graduates. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21 (2): 1-24. (In Persian)
Santomero, A. (2003). Knowledge is Power: Importance of Economic.
Sarah Grand-Clement, A. D. (2017). Digital learning Education and skills in the digital age. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. and Cambridge, UK.
Saygılı, S. (2017). Examining The Problem Solving Skills and The Strategies Used by High School Students in Solving Non-routine Problems. E-International Journal of Educational Research, 2017, 8(2): 91-114.
Shafi'i, S. Nokarizi, M. &Jafarzadeh Kermani, Z. (2017). Organizational knowledge documentation. Mashhad: Research Library and Information Research Ferdowsi University of Mashhad. Fall and winter 2019, 6 (1): 5-23. (In Persian)
Supreme Council of the Cultural Revolution (2011). Document of fundamental change in education. (In Persian)
Union, E. (2019). Education and Training Monitor 2019. Luxembourg: Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.
Vafaei, R. Fazl Elahi Ghomshi, SA. & Taleifard, A. (2016). Investigating the level of attention to the six areas of education document the fundamental transformation of education. Quarterly Journal of Applied Issues of Islamic Education, 2016, 2 (2): 131-154. (In Persian)
Wilkinson, D. (2003). Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London، Routledge.
Zare Sefat, S. Malekipour, A. & Muammar Hoor, J. (2017). A Study of Curriculum Ideologies of Teachers of Labor and Technology and the Compatibility of Their Ideologies with Upstream Documents (Case Study: First Secondary Teachers of Khorasan Razavi Province). Curriculum Technology, spring and summer 2017, 2(3). (In Persian)
Zolfi Gol, MA. (2018). from promoting science to generating wealth from knowledge. Journal of Approach. Fall 2018, (33): 4-15. (In Persian)