تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

شبکه های اجتماعی در برگیرنده ی روابطی هستند که اطلاعات و منابع مورد نیاز کارآفرینان را در اختیارشان قرار می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بکارگیری منابع مشورتی شبکه اجتماعی کارآفرینان (مدیران اجرایی) بر عملکرد کسب و کارهای نوپای ایرانی (135n=) که در برنامه پژوهشی 2011 دیده بان جهانی کارآفرینی شرکت داشته اند، است. نتایج داده های 2011 GEM مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که اندازه ی شبکه اجتماعی کارآفرینان، تاثیر مثبت بر عملکرد کسب و کارهاشان دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که حمایت خانوادگی صاحبان کسب و کار تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهاشان افزایش می دهد.

 

کلیدواژه‌ها